ëåêö ¹3

CorelDraw программын цэсний үүрэг


 • File цэсний командууд

New - шинэ файл буюу үүсгэх

New From Template- бэлэн загварыг ашиглан шинэ файл үүсгэх

Open - өмнө хийж хадгалсан файлыг нээх

Close-файлыг хаах

Save-файлыг хадгалах

Save As - файлыг нэр өөрчлөн хадгалах

Revert- өмнө нь хадгалсан хувилбарыг дуудна

Acquire lmage-дижитал камер болон сканер хэрэглэж байгаа

тохиолдолд растерын дүрслэлийг ачаалах

Import- файлд гаднаас өөр баримт оруулж ирэх

Export- өөр программ дээр хэрэглэж болох форматаар файлыг

экспортлох буюу гадагш гаргах

Send To- Mail-Уг программ дээр хийгдсэн файлыг шуудангаар

илгээх

Print-файлыг цаасан дээр хэвлэх

Print Merge-янз бүрийн ач холбогдолтойгоор хэвлэх үед тэдгээрийг

орлох боломжтойгоор талбарыг бэлтгэх

Print Preview- хэвлэхийн өмнө тоймлон харах

Prepare For Service Bureau-файлыг үйлчилгээний лавлахад

зориулан бэлтгэх

Publish To The Web- Интернетэд зориулж файлыг бэлтгэх

HTML- HTML форматаар файлыг бэлтгэх

Flash embedded in HTML- HTML форматаар флэш программд хэвлэх

Web Image Optimizer- Интернетэд график дүрслэлийг хэрэглэхэд бэлтгэх

Publish To PDF- PDF форматаар бэлтгэх, энэ нь өөр программуудын хооронд ажиллахад тохиромжтой болгодог Document info...- файлын тухай мэдээлэл Exit-программаас гарах буюу Corel Draw программын цонхыгхаах

 • Edit цэсний командууд

Undo-хийсэн үйлдлийг буцаах

Redo - буцаасан үйлдийг сэргээх

Repeat- буцаасан үйлдлээ давтах

Cut-тэмдэглэсэн текст болон объектыгзөөхийн тулд Clipboard буюу

түр санах ойд хадгалах, хайчлах буюу зөөх үйлдэл

Сору-тэмдэглэсэн текст болон объектыг зөөхийн тулд Clipboard

буюу түр санах ойд хадгалах, хуулах үйлдэл

Paste-курсорын байрлалд түр санах ойд байгаа мэдээллийг гаргаж

ирэх

Paste Special- объектуудын чухал шинж төлөвийг хадгалж түр санах ойгоос гаргах

Delete- тэмдэглэгдсэн объект болон текстийг устгах команд

Duplicate-тэмдэглэгдсэн зүйлийг хуулбарлах, давтан хийх

Clone-дуурайлган хийх

Copy Properties From-объектын шинж чанарыг өөр объектод

хуулбарлах

Select All- бүгдийг тэмдэглэх

Objects- бүх объектуудыг тэмдэглэх

Text-бүх тектсүүдийг тэмдэглэх

Gridlines- бүх чиглүүлэгчдийг тэмдэглэх

Noudes-шугамын бүх үзүүрүүдийг тэмдэглэх

Find and Replace- хайж олох ба солих

Find objects-объектыг хайж олох

Replace objects-объектын шинж чанарыг солих

Find Text- текстийг хайж олох

Replace Text-текстийг солих

Recent Search- дахин хайлт хийх буюу хамгийн сүүлд хийсэн оролдлогыг давтах 

Insert Internet objects- гаднаас объект оруулж ирэх

Java applet- программчлалын Java хэл дээрх файлаас оруулга хийх

Embedded file- суулгасан файлаас оруулга хийх/CSS/

Simple Button- жирийн товч оруулах

Submit Button- хэлбэрийг илгээх товчийг оруулах

Reset Button-хэлбэрийг цэвэрлэх товчийг оруулах

Radio Button-үйлдлүүдийн товчийг оруулах

Check Box- сонголтын тэмдэг гаргадаг хайрцагийг оруулах

Text Edit Field-хэлбэрийн талбарыг оруулах

Popup Menu- тухайн үгийн цэсийг оруулах

Options List- тухайн үгийн жагсаалтыг оруулах

Insert Barcode...-зураас-кодыг оруулах

Insert New Object- өмнө нь хийсэн файлын объектыг ашиглан

объект оруулах

Object- объект оруулах

Links- холбооснуудаас оруулга хийх

Properties-шинж чанарыг харуулах

 • View цэсний командууд

Simple wireframe- объектыг хүрээтэй үзүүлэх

Wireframe- графикийг үзүүлэх

Draft- хялбарчилсан буюу эгэл горимд үзүүлэх

Normal- энгийн горимд үзүүлэх

Enchanced- сайжруулсан горимд үзүүлэх

Full screen preview- хуудсыг дэлгэц дүүртэл үзүүлэх

Page sorter view- нэлээд хэдэн хуудсыг нэгэн зэрэг үзүүлэх

Rulers- координатын шугамуудыг харуулах эсэх

Grid- торыг харуулах эсэх

Guidelines- чиглүүлэгч шугамыг харуулах эсэх

Show- үзүүлэх

Page border- хуудасны зах хязгаарыг үзүүлэх

Printable area-хэвлэгдэх мужийг үзүүлэх

Overprinted objects-

Text frames- текстийн хүрээг харуулах

Enable rollover- хулганаар объектын хэмжээг өөрчлөхийг

урьдчилан харах

Snap to Grid - хуудас дээр гарах торны үзүүрүүдийг шилжүүлэх

үед хулганы заагчийг тааруулах

Snap to Guidelines- чиглүүлэгч буюу туслах шугмуудыг шилжүүлэх

үед хулганы заагчийг тааруулах

Snap to Objects-объектын үзүүрүүдийг шилжүүлэх үед хулганы заагчийг тааруулах

Grid and ruler setup- координатын шугамын болон торын тохиргоо

Guidlines setup- чиглүүлэгч шугамын тохиргоо

 • Layout цэсний командууд

Insert Page- хуудас шинээр оруулах

Delete Page- хуудас устгах

Rename Page- хуудсын нэрийг солих

Go to Page-тодорхой дугаартай хуудсанд шилжих

Swich page orientation- хуудас өөрийн агуулж буй элементүүдийн

хамт байрлалаа солих

Page Setup-хуудасны тохиргоо

Page Background- дэвсгэрийн тохиргоо

 • Arrange цэсний командууд

Transformations- объектын хэмжээ ба байрлалыг өөрчлөх

Clear transformations- өөрчлөлтийг устгах

Align and Distribute- зэрэщүүлэлт хийх ба тэгшитгэх

Order- объектуудыг наана цаана нь байрлуулах

To front- тэмдэглэгдсэн объектыг бүх объектын наана гаргах

To Back-тэмдэглэгдсэн объектыг бүх объектын цаана гаргах Forward One-тэмдэглэгдсэн объектыг нэг объектын наана гаргах

Back One-тэмдэглэгдсэн объектыг нэг объектын цаана гаргах

In Front Of-тодорхойлсон объектын наана гаргах

Behind-тодорхойлсон объектын цаана гаргах

Reverse Order- давхаргуудын байрлалын өөрчлөлтийг дараалан солих

Group-тэмдэглэгдсэн объектуудыг групплэх буюу нэптэх

Ungroup- нэптэгдсэн объектыг салгах

Ungroup All - -нэптэгдсэн бүх объектуудыг салгах

Combine- тэмдэглэгдсэн хэсэг объектыг нэг цул объект болгоно

Break Apart-бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг эвдэх

Lock Object- тэмдэглэсэн объектод еөрчлөлт хийхээс хамгаалж

түгжих

Unlock Object- түгжээг авах

Unlock All Objects- бүх объектын түгжээг авах

Shaping- объектод тохируулалт хийхийг урьдчилан харах

Wield- тэмдэглэгдсэн объектуудыг нэгтгэн харуулах

Trim-зөвхөн тэмдэглэгдсэн объектыг харуулах ба түүнийг устгаж болно

Convert To Curves- муруйд хувиргах ба дурын хэлбэрээр өөрчлөх

Convert Outline To Object- Объектыг хүрээлсэн шугмыг хувиргах

 • Effects цэсний командууд

Adjust- зургийн параметрүүдийн тодорхой тоон тохиргоонд зөвшөөрөгдсөн эффектүүд өгөх

Contrast Enhacement- эрс ялгаатай болгон өөрчлөх

Local equalization- дүрслэлийн цэг бүр дээрх ялгааг өөрчлөх

Sample/Target Balance-зургийн өнгийг өөрчлөх

Tone Curve-муруйн дагуу өнгийг өөрчлөх

Auto Equalize- автоматаар ялгаатай байдлын тохиргоо өгөх

Brightness Contrast lntensity-өнгөний эрчим, ялгаа, хурцтод байдлын утгыг өгөх /телевизор тохируулдагтай адил/

Color Balance-өнгөний горимын суваг болгон дахь харьцаануудыг өгөх

Gamma-өнгө болон сүүдрийн оноолтыг харгалзахгүйгээр бага ялгаатай мужид деталиудыг тодруулах боломж олгох

Hue/Saturation/Lightness-өнгө/шингээлт,уусгалт/гэрэлтэлт

Selective Color-спектр дэх өнгөний хувь хэмжээг өөрчлөх

Replace colors-өнгийг орлуулах

Desaturate- саарал дүрслэлийг үүсгэх

Channel Mixer- өнгөний модельтой харьцуулан өнгө нэг бүрийг байгуулах

Transform- өнгөний модель болон өнгөний нийлэмж/палитра/-ийг өөрчлөн хувиргах, бусад тохиргоонууд

lnvert-өнгөний инверс буюу урвуу негатив үүсгэх, өнгийг эсрэг өнгөөр солих

Posterize-хэрэглэж буй туяануудын хэмжээг багасгах

Artistic Media-идэвхтэй шугамуудын хэлбэрийг сонгох хэрэгсэл

Blend-хэлбэр болон өнгөний давхарлуулалт

Contour-объектод хүрээлэлт хийх

Envelope- объектод хэлбэржүүлэлт хийх

Extrude- объектыг гурван хэмжэээст болгох

Lens- нэг дүрсийг нөгөө дүрсэн дээр байрлуулах

PowerClip- зургийг бүрдүүлэгч олон хэсгүүдийг нэгэн зэрэг зөөхөд

туслах

Rollover- эффект өөрчлөх

Create rollover- эффект үүсгэх

Extract rollover objects- эффектийг өерчлөх

Finish editing rollover-эффектийг хянах үйл ажиллагааг

дуусгах

Add perspective-объектыг хувирган өөрчлөх

Clear effect- эффектийг устгах

Copy effect-эффектийг хуулах

Clone effect- эффектийг дуурайлгах

 • Bitmap цэсний командууд

Convert bitmap- дүрслэлийг растерын болгон хувиргах

Edit bitmap- Corel Photo- растерын график редактораар засварлах

Crop bitmap- растерын дүрслэлийн захыг огтлох

Trace bitmap- Corel Trace программыг дуудах

Resample-дүрслэлийн зөвшөөрөгдсөн шинж чанар ба хэмжээг

өөрчлөх

Mode-дүрслэлийн стандартын хувьсал өөрчлөлт, үүнд:

Black and white- xap цагаан дүрслэл!

Grayscale- саарал дүрслэл

Duotone-хязгаарлагдсан хэмжээтэй дүрслэл

Paletted- палитр буюу өнгөний нийлэмжийг өөрчлөх

RGB color-RGB модельд хувиргах

Lab color-LAB модельд хувиргах

CMYK color-CMYK модельд хувиргах

Inflate Bitmap- дүрслэлийн чиглүүлэгч тэмдэгтүүдийн байрлалын

мужийг өөрчлөх

Bitmap Color Mask-тунгалжилтыг хангах ба маск тавина

Resolve link- растерын дүрслэлийг холбоосуудад импортлох

Update from link-дүрслэлийг түүнийг илгээхийг зөвшөөрсөн

тохиолдолд шинэчлэх

3D Effects-гурван хэмжээст болгох эффектүүд, үүнд:

3D Rotate-гурван хэмжээст хавтгайд дүрсийг эргүүлэх

Cylinder-цилиндр дотор эргэлдэх

Emboss- дарагдаж хэв гаргасан мэт болгох

Page Curl-хуудасны булан хумиралдсан юм шиг болох

Perspective- алслуулан харагдуулах

Pinch/Punch- дүрсийг төв цэг дээрээс товойлгох, хонхойлгох /таталтын төв цэгийг эхлээд сонгоно/

Sphere- сферээр тэлэх /тэлэлтийн төв цэгийг эхлээд сонгоно/

Art Strokes- компьютерт уран бүтээлчдийн хэрэгслүүдийг бүгдийг орлуулахыг оролдох болсны жишээ болох зураачийн хэрэгслүүд

Charcoal-харандаа

Conte Crayon- дөрвөн өнгийн шохой

Crayon-өнгийн харандаанууд

Cubist- паралелиопепид хэлбэрийн объект үүсгэх

Impressionist- бүх параметрүүдийг засах

Palette knife- нялж зурах

Pastels- пастел будгууд

Pen and Ink- үзэг болон бэхээр зурах

Pointillist-будаг уусгагч цаас хэрэглэх

Scraperboard- самбар дээр өнгийн шохойгоор зурах

Sketch Pad- гэрэл зургийг гар ноорог шиг болгох

Watercolor- усан будаг хэрэглэх

Water Marker-усан будаг сэтгэлгээ хоёрын иж бүрдэл

Wave Paper-иржгэр цаас мэт болгох Blur- дүрсийн харагдах байдлыг бүдэгрүүлэх /бүдэгрүүлэгч/

Directional Smooth- өнгөнүүдийг дөрвөлжин хэлбэрээр бүдэгрүүлэх

Gaussian Blur- хамгийн үр дүнтэй зөөлрүүлэлт

Jaggy Despeckle- янз бүрийн чиглэлд янз бүрээр бүдэгрүүлэх

Low Pass- холдуулах эффекттэй бүдэгрүүлэх

Motion Blur- тодорхойлсон чиглэлд арчигдсан мэт бүдэгрэх

Radial Blur-эргүүлэлттэй арчилт хийсэн мэт бүдэгрэх

Smooth- жигд бүдэгрүүлэлт

Soften-энгийн бүдэгрүүлэлт

Zoom-голын цэг дээр төвтэй зөөлрөлт Color transform- өнгийг өөрчлөх

Bit Planes- дүрсийг жигтэй, харь гаригийн мэт дүрслэнэ

Halftone- дүрсийг өнгийн дөрвөлжин блокуудаар шигтгэсэн мэт дүрсэлнэ.

Psychedelic-энгийн, хурц гэрлээр шарсан мэт

Solarize- дүрсийг фото зургийн хальс мэт шаралт хийнэ.

Contour- дүрсийн өнгийг хурцаар еөрчлөх

Edge Detect- дүрсийн өнгийг эрс өөрчилж хар дэвсгэр дээр гэрэлтэй шугамаар дүрслэнэ

Find Edges- дүрсийн өнгийг эрс өөрчилж гэрэлтэй дэвсгэр дээр хар өнгөөр зурсан мэт харагдуулна

Trace Contour- гэрэлтэй дэвсгэр дээр хурц өнгөт шугамаар дүрсэлнэ Creative- хувьсал өөрчлөлт

Crafts-дүрсийг хүүхдийн эвлүүлдэг тоглоомууд шиг хэлбэрээр дүрслэнэ

Crystalize- дүрсийг тодорхой бус хэлбэрээр талстжуулан дүрслэнэ

Fabric- бүтээлэг даавуу зэрэг материал дээр хийгдсэн мэт дүрслэнэ

Frame-зүсэгдсэн хүрээтэй болгон дүрслэнэ

Glass Block-дүрсийг шилэн блокоор дүрслэнэ

Kid's Play-хүүхэд хуруу, бийр, юу тааралдснаараа зурсан зураг мэт болгон дүрслэх

Mozaic-дүрсийг өнгийн дөрвөлжин блокуудаар шигтгэсэн мэт дүрслэнэ

Particles-үлгэрийн юм шиг однууд болон савангийн хөөсөнцөртэй, ид шидийн юм шиг үзүүлнэ

Scatter- өнгийн шилэн доор тавигдсан мэт дүрслэнэ Smoked Glass-дүрсийг гөлгөр шилээр дүрслэнэ Stained Glass- дүрсийг олон өнгөт толбот шилээр дүрслэнэ. Vignette-зургийн зах хэсгээр тодорхой өнгөөр сүүдэрлэсэн

мэт дүрслэнэ

Vortex- тойруулан эргүүлсэн мэт дүрслэнэ, эргүүлэлтийн

төв, эффектийн хэлбэр, шугмын өнцөг зэргийг тодорхойлж өгнө Weather- зургийн цаг агаарыг муудуулах, өөрөөр хэлбэл

цас бороо оруулах, манантуулах гэх мэт

Distort- хэлбэрийг эвдэх

Blocks- зургийг блокоор дүрслэнэ

Displace- дүрсийг тунгалаг боловч эвдэрсэн шил мэт

дүрслэнэ, энд бүх төрлийн дүрсүүд харагдах болно Offset- дүрсийг хөдөлгөсөн мэт харагдуулна Pixelate-дүрсийг олон өнгийн блокуудыг эвлүүлсэн мэтээр

дүрслэнэ, дугуй, тэгш өнцөгг, квадрат хэлбэрүүдийг аль нэгийг

сонгоно

Ripple- дүрсийг долгиолон харагдуулна

Swirl-тойргоор эргүүлсэн мэт дүрслэнэ

Tile- дүрсүүд олон дахин дүрслэгдсэн байна

Wet paint- будгийг халтардсан мэт болгон дүрслэнэ

Whirlpool-янз бүрийн буржгар, мушгимал хэлбэрээр

дүрслэгдэнэ

Wind-дүрсийг хэвтээ тэнхлэгийн дагуу салхилсан мэт

дүрслэнэ

Noise- дүрсэд янз бүрийн цэг цацаж зөөлрүүлэлт хийнэ

Add Noise-дүрсийн дурын хэсэгт янз бүрийн цэг цацдаг Diffuse- хажуу өнгө рүүгээ нэвчин орсон мэт дүрслэнэ Dust and Scratch-дүрсийн зөөлөн хэсгийг арилгах

хэлбэрээр бүдгэрүүлэлт хийнэ

Maximum-дүрсийн гэрэлтэй хэсгийн гэрэлтэлтийг

нэмэгдүүлнэ.

Median-дүрсэд цацагдсан цэгүүдийг нэгтгэх хэлбэрээр бүдэгрүүлэлт хийнэ

Minimum- дүрсийн харанхуй хэсгийн бүдэгрэлтийг нэмэгдүүлнэ

Remove Moire-хавтанцар дөрвелжин хэлбэрийг авах

Remove Noise-буржгар, мушгимал хэлбэрийг авах, устгах Shapen- өнгөний толбуудын нарийн хэлбэрийн өөрчлөлтийн эффектүүд өгөх

Adaptive Unsharp- өнгөний толбонууд илүү зөв бус хэлбэрт байхаар дүрслэнэ

Directional Sharpen- дээрх эффект чиглэлтэй үйлчлэх

High Pass-дүрсийн өнгөний хурцлалтыг ихэсгэх замаар гэрэлтүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

Sharpen- хурцлалт, зургийг тодруулж, дүрслэлийг сайжруулна

Unsharp Mask- хамгийн өндөр боломж бүхий эффект Plug-Ins- янз бүрийн эффектүүдийг ачаалах

Digmarc-зохиогчийн эрх ба бусад мэдээллийг заасан далд хээ, усан хээ

Embed Watermark-Файл буюу баримтанддалд хээ тавих

Read Watermark-далд хээнүүдийг сулгасан тухай мэдээлэх

Fancy-xoep программыг ажиллуулах

Julia set Explorer2.0- ашиглахуйц эффектүүдтэй программ

Terrazzo- зургийн элементүүдээр маш сайн дэвсгэр зураг хийх команд

КРТ 5- гурван сонирхолтой эффектүүдийг хийх

Hsoft-SQUUIZZ 1.5 программыг ачаалах

Smoothie-эффектийн түвшнийг сонгох замаар зөөлрүүлэлт хийх

Fraxflame-энэ эффект дүрслэлийг эвдэхгүйгээр сайжруулна

Shapesshifter- эффектүүдийг дүрслэн харуулах замаар хэрэглэнэ

 • Text цэсний командууд

Text Format- текстийг форматлах

Edit Text- текстийг засварлах

Fit text to path- текстийг траекторийн дагуу байрлуулах

Fit text to frame-текстийг хүрээн дотор байрлуулах

Align to baseline-тектстийн үндсэн шугамуудыг тэгшитгэх

Straighten text- текстийг тэнийлгэх, шулуутгах

Writing Tools- тектийг боловсруулах үндсэн хэрэгслүүд

Spell Check- зөв бичих дүрмийн алдааг шалгах

Grammatik-өгүүлбэр зүйн алдааг шалгах

Thesaurus-ашиглалтын хэлбэрийг сайжруулах

Quick Correct- алдааг засах

Language-хэлийг сонгох

Settings-тохиргоо

Change Case-алдааг засах ажлыг хөнгөвчлөх Make Text Web Compatible- Web-д тохируулан текстийг хийх Convert- хөрвүүлэлт хийх

Text statistics- үг үсэг, өгүүлбэрийн тоон буюу статистик үзүүлэлт Show Non-Printing Characters- хэвлэгдэхгүй тэмдэгтүүдийг үзүүлэх Link- холбоос тогтоох UnLink- холбоосыг авах

 • Tools цэсний командууд

Options...- гол чухал тохиргоонууд

Customization...- хэрэгслүүдийн агуулга болон гаднах төрхийг тодорхойлох команд

Color Management...- өнгийг тохируулах удирдах команд Object Manager-объектуудыг тохируулах удирдах команд Object Data Manager-графикт хэрэглэгдэж байгаа объектуудын санхүүшйн дүн бүртгэлийн бүтэц, өгөгдлийг тохируулах удирдах View Manager- ажлын цонхны харагдах байдлыг тохируулах удирдах Link Manager- холбоосуудад мэдээлэл дамжуулах тохиргоо Undo Docker-хийсэн үйлдлийг буцаах цонхыг дуудах команд Internet Bookmark Manager- номын хавчуургын цонхыг нээх команд Color Styles-өнгөний стилийг тохируулах цонхыг дуудах команд Palette Editor- өнгө будгийн нийлэмжийг засварлах, шинээр үүсгэх Graphic and Text Styles- график болон текстэнд стиль өгөх Symbols and Special Characters- тэмдэгтүүдийг сонгох команд Scrapbook- нөөцөн байгаа графикуудаас оруулж ирэх, үүнд: Browse- локаль диснүүдээс ачаалалт хийх

Contents on the Web- Интернетээс ачаалалт хийх

Search- нөөцөөс хайлт хийх Greate-загвар үүсгэх, үүнд:

Arrow- сум

Pattern- өнгө дүүргэлт

Symbol-тэмдэгт

Run Script- программын шрифт буюу үсгийн фонтнуудаас ачаалах Visual Basic- Visual Basic программчлалын хэлийг ашиглах

Window цэсний командууд

New Window-шинэ цонх буюу шинэ файл үүсгэх

Cascade- нээгдсэн цонхнуудыг бүгдийг давхарлуулан харуулах

Tile Horizontally-хэвтээ тэнхлэгийн дагуу бүх цонхнууд дэлгэцэнд

багтаж гарах

Tile Vertically-босоо тэнхлэгийн дагуу бүх цонхнууд дэлгэцэнд

багтаж гарах

Arrange icons- нээлттэй байгаа цонхнуудыг эрэмбэлж харуулна

Color Palettes-өнгөний палитра буюу нийлэмжүүдийг дуудах

Docker- докерын цонхнуудыг нээх буюу эффектүүдтэй ажиллах

болон тэдгээрийг удирдах цонхныг дуудах

Toolbars- хэрэгслүүдийн цонхуудыг харуулах эсэх

Close- харагдаж байгаа цонхыг хаах

Close All- бүх нээгдсэн цонхнуудыг хаах

Refresh Window- цонхны төрх байдлыг шинэчлэх

 • Help цэсний командууд

Help Topics- тусламж буюу лавлагаа авах What's This?- мэдэхгүй байгаа зүйлийнхээ тухай лавлагаа авах Corel TUTOR-англи хэл дээрх CorelDraw-ийн сургалтын программ What's New-англи хэл дээрх энэ редакторын шинэ боломжуудын тухай мэдээлэл авах, энэ командыг сонгоход хулганы заагч асуултын тэмдэг хэлбэртэй болох ба ямар нэг хэрэгсэл, цэс, товчны талаарх мэдээлэл авахыг хүсвэл уг зүйл дээр зүүн товчийг нэг дарна. Ингэхэд мэдээлэл гарна.

Technical Support- техник тусламж дэмжлэг

Corel on the Web- Интернетээс Программын тухай мэдээлэл авах

About CorelDRAW- Corel DRAW программын тухай мэдээлэл гарна


ÁÓÖÀÕ

ëåêö ¹2Corel Draw ïðîãðàììûí á¿òýö,
ïðîãðàììûí öýñ¿¿ä , âåêòîð çóðàã

New Graphic - шинэ баримт буюу шинэ файл ¿¿сгэх
Open Last Edited - хамгийн с¿¿лд ачаалагдаж байсан файлууд
Open Graphic - дискнээс файл нээх
Template - бэлэн загвараар файл ¿¿сгэх
Corel TUTOR - англи хэл дээрх CorelDraw-ийн сургалтын программ
What's New? - англи хэл дээрх энэ редакторын шинэ боломжуудын тухай мэдээлэл авах
Show this Welcome Screen at startup - гэсэн бичгийн урд V тэмдэг байвал программ эхлэх болгонд энэ цонх гарч ирэх болно.
Шинэ файл Graphic1.cdr гэсэн нэртэй ¿¿снэ.

Corel DRAW программын цонх гарч ирэх ба т¿¿ний б¿тэцтэй танилцъя.

Энэ график редактор нь харьцангуй олон тооны хэрэгсл¿¿д, цэс б¿хий х¿ч чадал сайтай, ойлгомжтой хэлбэрээр хийгдсэн.
Дурын хэрэгсэл дээр хулганы сумыг байрлуулахад тухай хэрэгслийн командын нэр гарч ирнэ.
З¿¿н талд байрлах Toolbox нь графиктай ажиллах хэрэгсл¿¿д Баруун талд палитр (Palette) буюу ºнгºний б¿рдэл байна.
Дээд талд (menu)цэсн¿¿д, (Standard toolbar) стандарт хэрэгсл¿¿д зэрэг байна.
Хамгийн дор (Status Bаг)байдлын мºрºнд хувин-(д¿¿ргэх ºнгº), ¿зэгний зураг (¿сэг, шугам,зураасны енгº) байна.
Ажлын хэсэгт файлын хуудас оршино. Мºн ºмнºх ба хойдох хуудсанд шилж¿¿лэх сумнууд орших ба нэмэх товч дээр дарахад шинэ хуудас ¿¿снэ. Хуудсан дээрх объектууд хулганаар амархан зººгдºнº. Объектыг нэг хуудаснаас нºгºº хуудсанд оруулахын тулд т¿¿нийг хуудсаны гадна байрлуулаад дурын хуудсандаа орж байрлуулна.

Toolbox -vндсэн хэрэгслvvд
Toolbox-ийн дурын хэрэгсэл дээр аваачиж хулганы заагч сумыг байрлуулахад тухайн хэрэгслийн командын нэр гарч ирнэ.
pick tool Pick Tool -сум нь объектыг сонгож тэмдэглэх, зººх, хэмжээг нь ººрчлºх, курсор/заагч/-ыг энгийн байдалд оруулах ¿¿рэгтэй товч юм.
shape tool  Shape tool -зангилааг шилж¿¿лэх замаар объектын хэлбэрийг ººрчлºх товч, уг товчны булан дах жижигхэн хар гурвалжин д¿рсэн дээр дарвал нэмэлт товчнууд гарна.                                                 
knife tool Knife tool -хутга нь график объектоос хэсгийг з¿сэх ба шугамыг залгаж нийл¿¿лэх ¿¿рэгтэй.
erase tool Eraser tool - баллуур нь объектийн хэсгийг устгаж цэвэрлэнэ.
free transform tool Free transform tool-объектыг чºлººтэй эрг¿¿лэх, хувирган ººрчлºнº.
zoom tool Zoom tool - томруулж жижигр¿¿лж харах хэрэгсэл нь ажлын талбайн хэмжээ масштабыг томруулж жижигр¿¿лнэ. Мºн булан дах гурвалжин дээр дарахад дараах хэрэгсл¿¿д гарч ирнэ.
hand tool Hand tool-гарны зураг нь ажлын талбайг хулганы хºдºлгººнººр зººж øèëæ¿¿ëýõ ¿¿ðýãòýé.
freehand tool Freehand tool-Муруй зурах хэрэгсýл нь õóëãàíààð ýíãèéí çóðààñ  зурахтай адил хэрэглэгдэнэ.
bezier tool Bezier tool -вектор øóãàì зурдаг
artistic media tool Artistic media tool -бийрээр зурах хэрэгсэл
dimension tool Dimension tool-хэмжээстэй шугам зурàх
interactive connectoer tool Interactive connector tool- шугамыг нэгтãýí íèéë¿¿ëýõ 
rectangle tool Restangle tool - тэгш ºнцºгт д¿рс зурах
ellipse tool Ellipse tool-эллипс, дугуй, тойрог, хºвч, нум зэргийг зурах
polygon tool Polygon tool - олон ºнцºгт зурна. Булан дах гурвалжин дээр дарахад дараах хэрэгсл¿¿д гарна. ¿¿нд:
spiral tool Spiral tool - янз б¿рийн тоотой мºчир б¿хий спираль/ороомог/ д¿рс зурна.
graph paper tool Graph paper tool-диаграммын тор, график зурна.
basic shapes tool Basic shapes -янз б¿рийн хэлбэртэй энгийн д¿рс¿¿д зурна. Булан дах гурвалжинг дарахад дараах хэрэгсл¿¿д гарч ирнэ.
arrow tools Arrow shapes - сумнууд зурах
flowchart tool Flowchart shapes - д¿рс¿¿д зурах
star tool Star shapes -од хэлбэртэй д¿рс¿¿д зурах
callout shapes Callout shapes -хэлсэн ¿г бичдэг хайрцаг зурна.
text tool Text tool -текст бичих хэрэгсэл
interactive envelope tool lnteractive envelope tool -объектыг хэлбэрийг äóðûí áàéäëààð тохируулан ººрчлºх
blend tool Interactive blend tool объектыг давхарласан маягтай болгох
contour tool Interactive contour tool - объектыг олон давхар х¿рээтэй болгох
distortion tool Interactive distortion tool-объектын хэлбэрийг янз б¿р болгон ººрчлºх
extrude tool Interactive extrude tool - объектын гадуурхи х¿рээний хэлбэрийг ººрчèëæ 3 õýìæýýñòýé áîëãîíî.
drop shadow tool Interactive drop shadow tool- объектыг с¿¿дэртэй болгох
transparency tool Interactive transparency tool- oáúåêòûã òóíãàëàã áîëãîíî.
 eyedropper tool Eyedropper tool - äóñààãóóð íü îáúåêòîä ºí㺠ºãºõ òîâ÷. Òàíû çóðàãò õýðýãòýé ºíãºí äýýðýý äàðæ ºíãèéã íü ñîíãîæ àâààä ýíý ñîíãîñîí ºí㺺𺺠áóäàõ îáúåêò äýýðýý Shift òîâ÷òîé õàìò äàðæ îáúåêòîî áóäíà.
paintbucket tool Paintbucket tool - õóâèí íü ÿìàð íýã ä¿ðñèéã ñîíãîñîí ºí㺺ð ä¿¿ðãýíý.
outline pen dialog Outline pen dialog -Энэ хэрэгслийн тусламжтайгаар шугамын ºнгº, б¿д¿¿н нарийн, харагдах тºрх зэргийг тодорхойлно.
pen tools
 • Outline color dialog - шугамын ºнгийг тодорхойлно.
 • no outline- шугмыг алга болгоно
 • haireline outlines-шугамын хэмжээг нарийсгана
 • 1/2 Point Outline -шугамын ºргºнийг 1/2 пойнт болгоно
 • 1 Point Outline-шугамын ºргºнийг 1 пойнт болгоно
 • 2 Point Outline-шугамын ºргºнийг 2 пойнт болгоно
 • 8 Point Outline-шугамын ºргºнийг 8 пойнт болгоно
 • 16 Point Outline-шугамын ºргºнийг 16 пойнт болгоно
 • 24 Point Outline-шугамын ºргºнийг 24 пойнт болгоно
 • Ñîlor docer window -ºнгºний нарийвчлал хийж ºгнº
fill tool Fill tool - Д¿¿ргэх ºнгº ºгºх товч
fill tools
 • fill color dialog-д¿¿ргэх ºнгийг сонгох öîíõ íýýõ
 • fountain dialog-ºнгºний уусалт буюу градиентыг сонгох
 • pattern fill dialog- ºнгº д¿¿ргэх бэлэн загвар сонгох
 • texture fill dialog- ºнгº д¿¿ргэх бэлэн загвар сонгох
 • post script fill dialog-д¿¿ргэлтийн ºмнºх сонголтуудаас хийх
 • no fill-д¿¿ргэлтг¿й болгох
 • color docer window-ºнгº сонгох цонхыг дуудаж гаргах
interactive fill tool Interactive fill tool- объектийн ºнгийг тунгалагжуулах
interactive mesh fill tool Interactive mesh fill tool-объектийн ºнгийг хэсэгчилэн тунгалагжуулах ба хэмжээг ººрчлºх боломжтой команд юм. Энэ хэрэгслийг сонгоход тухайн объектыг хэсэгчилэн хуваасан тор маягийн з¿йл ¿¿сэх ба торны дурын хэсэгт тунгалагжуулалт хийж болно. Мºн тэр торны зангилаануудын дагуу гадуурхи шуагмын хэмжээ хэлбэрийг янз б¿рээр ººрчлºх боломжтой болдог.
Status bar -Тºлºв байдлын мºр
Тºлºв байдлын мºрд тухайн ¿еийн компьютерийн ¿йл ажиллагааны тухай мэдээлэл англи хэл дээр гарах ба мºн цаашид юу хийж болох тухай мэдээлэл бас гарна. Баруун хэсэгт шугмын болон д¿¿ргэх ºнгºний мэдээлэл ¿зэг болон хувингийн д¿рсний хажууд ºнгº нь дºрвºлжинд гарна. Хэрвээ ямар нэгэн ºнгº байхг¿й бол уг дºрвºлжин хэрээстэй болох ба ¿зэг юмуу хувингийн баруун талд None гэсэн бичиг гарна.
Палитра-ºнгºний б¿рдэл
Баруун талд байрлах ºнгºний б¿рдэл нь голлон хэрэглэгддэг ºнгºн¿¿дийг агуулсан байдаг.
Шинж тºлºвийн мºр
Энэ мºр нь сонгогдсон объект ба командаас хамааран ººрийн тºрх, боломжийг ººрчилдºг юм. Хэрэв заагч сумыг сонгосон ¿ед буюу энгийн хэлбэрээрээ байвал дараах з¿йл¿¿дийг агуулдаг.
SHINJ TULUVIIN MUR
 • paper type-цаасны тºрºл, хэмжээ
 • width-цаасны ºргºн
 • height-цаасны ºндºр
 • portrait-цаасны босоо байрлал,
 • landscape-хэвтээ байрлал
 • units-хэмжээсийн нэгжийг ººрчлºх, ¿¿нд мм, пойнт, инч г.м
 • nudge-сонгож ялгасан объектуудыг гар дээрх сумны туслалцаатайгаар хºдºлгºх  
 • offset-дараалсан хоёр алхамын хоорондох зааг хэмжээ
 • duplicate distance - объектын хуулбарыг гаргах ¿ед эх дээр нь давхцуулахг¿й байлгах хэмжээ
 • snap to grid, snap to gridlines, snap to objects- объектыг хºдºлгºн шилж¿¿лэхдээ тор, чигл¿¿лэгч шулуун, бусад объектод тохируулан тааруулах
 • draw complex- объектуудыг нэг б¿хэл цогц байдлаар зурах буюу ямар нэг эффект хийх
 • treat as filled-хуваагдсан б¿х объектыг д¿¿ргэх ºнгººр будах
 • options-тохиргоо
Хэрэв сумаар объектыг тэмдэглэвэл шинж тºлвийн мºр дараах байдалтай болж ªºрчлºгдºнº,(Зураг 3-21)
SHINJ TULUVIIN MUR1
 • object position - объект буюу д¿рсийн байрлал
 • object size - объект буюу д¿рсийн хэмжээ
 • scale factor - анхны зурагдах хэмжээнээс ººрчлºн харах хувь хэмжээ
 • angle of rotation -объект буюу д¿рсийг анхны байрлалаас дурын ºнцгººр эрг¿¿лэх
 • mirror buttons- объектыг тонгоруулан харуулах/толин ойлт/
 • to front, to back -объектыг íààíà, öààíà õàðóóëàõ
 • wrap paragraph text - текстийн параграф дунд зураг болон объектыг янз б¿рээр байрлуулах
 • convert to curves - объектыг ìóðóé õýëáýðò хувиргах
 • options - тохиргоо
 • copy properties from - объектоос шинж чанарыг хуулбарлах
 • outline width - шугамын б¿д¿¿н нарийнийг тохируулах
 • outline style selection- сонгогдсон шугамын хэлбэрийг ººрчлºх, тасархай хэлбэртэй

ÁÓÖÀÕ

ëåêö ¹1 Acrobat

Adobe Acrobat ïðîãðàìì,
MS Office ïðîãðàììóóäàä áýëòãýñýí ôàéëûã
PDF ôàéëä õºðâ¿¿ëýõ

 • Ýëåêòðîí íîì /EBook/ ãýæ þó âý?
Ýëåêòðîí íîì ãýäýã íü ÿìàð íýãýí òåõò, çóðàã, ãðàôèê, äóó, õºäºë㺺íò ä¿ðñ, êèíî, êëèï çýðýã ìýäýýëëèéã áàãöëàí àíãèëæ ôàéë áîëãîí õóâèðãààä, êîìïüþòåð áà ýëåêòðîí íîì óíøèã÷ /ebook reader/ -ûí òóñëàìæòàéãààð óäèðäàí õàðàõ , õýâëýõýä, àøèãëàäàã ìýäýýëëèéã äàìæóóëàã÷ áîëíî.
Ýëåêòðîí íîì õèéäýã îëîí ïðîãðàììóóä áàéäàã áà òýäãýýðýýñ õàìãèéí ò¿ãýýìýë õýðýãëýãääýã , ÷àíàðûí áîëîí íóóöëàëûí øààðäëàãà õàíãàãäñàí íü Adobe ôèðìèéí Acrobat ïðîãðàìì þì. Ýëåêòðîí íîì óíøèõàä çîðèóëàãäñàí äàðààõü ïðîãðàììóóä áàéäàã. ¯¿íä:
- Microsoft reader
- Adobe acrobat reader
- DHL reader
 • Ýëåêòðîí íîìûí äàâóó òàëóóä
 Õèéõ çàðäàë áàãà
 ªíãºò çóðàã ãðàôèêèéã õàíãàëòòàé èõ îðóóëæ áîëäîã
 Äóó, õºäºë㺺íò ä¿ðñ, êèíî, êëèï õàâñàðãàæ áîëäîã.
 Çóðãèéí íàðèéâ÷ëàë /ðàñòð / ºíäºð
 Òóõàéí íîìíû øèíý õóâèëáàð ãàðãàõ ¿åä ñàéæðóóëàõ áîëîìæòîé
 Õýðýãëýã÷èéí õýâëýõ õóóëáàðëàõ áóñàä ýðõ¿¿äèéã õÿçãààðëàãäìàë áîëãîæ áîëíî.
 Õýðýãëýã÷ àøèãëàõ íóóö ò¿ëõ¿¿ð ¿ãòýé
 Ìýäýýëëèéã àãóóëãààð íü áîëîí ¿ãýýð õóðäàí õàéõ áîëîìæòîé
 Ýëåêòðîí íîìíîîñ õýñýã÷ëýí õýâëýæ àâàõ áîëîìæòîé
 Õîîðîíäîî óÿëäàà õîëáîî á¿õèé ìýäýýëýë¿¿äèéí õîîðîíä õóðäàí øèëæèõ
 ªºðèéíõºº óíøñàí õóóäàñíóóä ðóó áóöàæ øèëæèõ áîëîìæòîé
 Ýëåêòðîí íîìíû ôàéë åðäèéí ôàéëààñ õýä äàõèí æèæèã òóë èíòåðíýòýä áàéðëóóëàõ èíòåðíýòýýð äàìæóóëàõ áîëîëöîîòîé.


 • Ýëåêòðîí íîìîíä òàâèãäàõ øààðäëàãóóä
Ýõ ìàòåðàëûí öààñíû õýìæýý À4 ôîðìàòààð áàéâàë èë¿¿ òîõòðîìæòîé . Ìîíãîë ¿ñãèéí ôîíä íü Windows XP ¿éëäëèéí ñèñòåìä áàéäàã Arial ôîíä àøèãëàñàí áàéâàë õèéõýä õÿëáàð. Íîìíû õºë òîëãîé òåêñò¿¿ä áîëîí èøëýë ç¿¿ëò õóóäàñíû äóãààðûã åðäèéí ñóðàõ áè÷èãò òàâèãääàã øààðäëàãûí äàãóó òàâèõ.
Ýëåêòðîí íîì õèéõ àæëûí äàðààëàë
 Íîìûí ýõèéã ÿìàð íýãýí òåõò áîëîâñðóóëàõ ïðîãðàìì äýýð áýëòãýõ
 Àãóóëãûí æàãñààëòûã ñòèëèéí òóñëàìæòàéãààð ã¿éöýòãýõ
 Õºðâ¿¿ëýõ òîõèðãîîã õèéõ
 Õºðâ¿¿ëýõ
 Adobe acrobat ïðîãðàìì äýýð ýöñèéí çàñâàð áîëîí òîõèðãîîã õéèõ õýðýãòýé.

 • ADOBE ACROBAT
Adobe Acrobat-ын ажлын талбар дîîрх байдлаар харагдàна.
Menu bar - цэсийн командууд
File toolbar - файлтай ажиллах комаíдын хэрэгсэл¿уд
Navigation toolbar - удирдàх командын хэрýгсэл¿¿д
View history toolbar - буцааж xapax командын хэрэгсэлууд
Viewing toolbar -баримтын харàгдах байдлыг ººрчлºх командын хэрэгсэл¿¿д
Adobe Online button - Adobe фирмийн web сайтад орох
Basic Tool toolbar - ¿ндсэн комаíдын хэрэгсэл¿уд
Commenting toolbar-тайлбар хийх командын хэрэгсэл¿¿д
Editing toolbar - Çасварлах командын хэрэгсэл¿уд
Tab palettes сэмбарууд
Navigation pane - удирдах самбар
Status bar- мэдээллийн мºр
Document pane- áàðèìòûí òàëáàð

 • PDF баримтыг нээх
Open тоâчлуур дээр дарах эсвэл File цэсний Open командыг ºгнº.
PDF баримтын хараглах байдлыг òîõèðóóëàõ
Та баримтын харагдах байдлыг нэг хуудас хàрагдуулах эсвэл ¿ргэëжилсэн олон хуудас харагдах байдлаар тохируулж ººрчилж болно. Харагдах байдлын хэмжээ нь тухайн хуудасны хэмжээнээс хамаарна. Хэрэв та баримтын харагдах байдлыг дэлгэцийн
хэмжээнээс томоор тохируулсан ¿ед хэрэгсýлиéг ашиглаж хуудасны бусад хэсэгт шилжиж болно.
PDF баримтын харагдах байдлыг томруулàхын тулд дараахь ¿йлдл¿¿дийг хийнэ
 Zoom in хэрэгсýлийг сонгоод баримтан дээрээ дарна
 Zoom in хэрэгсэлийг сонгоод томсгон харах хэсэгээ тойруулан тэгш ºнцºг хэлбэр ¿¿сгэн чирнэ
 Харагдах хэмжээг хоруулсан тоон утгын дэргэдэх гурвалжин дээр дарж ººрчлºх
 View toolbar- т байгаа Zoom in товчлуурыã дарах
PDF баримтын харагдах байдлыг багасгахын тулд дараахь ¿йлдл¿¿дийг аль нэгийг хийнэ.
 Zoom out хэрэгслийг сонгоод баримтан дээрээ дарíа.
 Zoom out хэрэгслийг сонгоод багасган харах хэсэгээ тойруулан тэгш ºнцºг хэлбэр ¿¿сгэн чирнэ
 Харагдах хэмжээг харуулсан тоон утгын дэргэдýх гурваëжин дээр дарж ººрчлºхâ
 View toolbar- т байгаа Zoom in тсвчлуурыг дарах
Õóóäñûã äýëãýöýíä áàãòàõààð õàðàãäàõ áàéäëûã ººð÷ëºõ
Хуудсыг дэлгэцэнд багòахаар харагдах байдлыг ººрчлºхийи тулд Fit in window товчлуур дээр дарна, эсвэл View цэсний Frt in Window командыг ºгнº.
Хуудасны ергºний хэмжээгээр дэлгэцэнд багтааæ õàðóóëàõûí òóëä Fit width товчлуур дээр эсвэл Viewцэсний Fit Width командыг ºгнº. Хуудасны техт болон çургийг дэлгэцийн ºргºний хэмжээнд тааруулан ººрчлºхийн тулд View цэсний Visible командыг ºгнº.Хуудсыг бодит хэмжээгээр нь харуулахын туëä товчлуур дээр эсâэл View цэсний Actual size командыг ºгнº. Хуудасыг харуулах байдлыг ººрчлºх болон чиглэлийг тохируулах
Хуудасыг харуулах байдлыг ººрчлºхийн тулд дараахь 3-н сонголтыг хэрэглэж болно.
 Single Page Layout –нэг хуудсаар харуулах
 Continuous Layout - arranges хуудаснуудыг босоо тэнхлэгийн дагуу ¿ргэлж¿¿лэн харуулах
 Continuous Facing layout -хуудаснуудыг 2 н¿¿рээр эсâэл олон н¿¿рээр харуулна.
Single Page layout горимын ¿ед Edit цэсний Select Ail команд нь тухайн хуудасны б¿х текстийг идэвхж¿¿лнэ. Хуудасны харагдах байдлыг тохируулахын тулд дараахь ¿йлдл¿¿дийн аль нэгийг хèйнэ.
 Single page товчлуур дээр дарах
 Continuous товчлуур дýэр дарах
 Continuous facing товчлуур дээр дарах
Хуудсыг эрг¿¿лэхиийн òóëä äарàахь ¿йлдл¿¿дийн аль нэгийг хийнэ.
 мэдээллийн самáар дээрх Rotate Clockwise
товчлуур дээр ýñâýë Rotate View Counter-Clockwise товчлуур дээр дàрна.
 View цэсний Rotate Clockwise болон Rotate View Counter-Clockwise командыгºгºх
Баримтыг б¿тэí дэлгэцийн горимоор уншихын тулд View цэсний Full screen командыг ºгнº.
Дараагийн хуудсанд шилжихийн тулд Next Page товчлуур дээр эсвýë барууи талыí сумыг дарна.
ºмнºх хуудсанд шилжихийн туëд Previous Page товчлуур дээр эсвэл з¿¿н талын сумыг дарна.
Хуудсаны дугаàраàр шилжèхèéн тулд босоо тэнхлэгийн дагуу г¿йгч шугамыг òóõàéí äóãààð á¿хий хуудас гартал чирнэ. Мэдээллийн мºрнººс хуудасны дугаарыг ººрчлººд Enter товч дарна. Document цэсний Go To Page дээр хуудасны дугаарыг оруулаад Ok тоâчлуур дээр дэрах. Нэг дэлгэцийн хэмжээгээр доош нь шилж¿¿лэхийн туëд Page Down эсвэл Enter äàðíà.
Нэг дэлгэцийн хэмжээгээр дээш нь шилж¿¿лэхийн тулд Page Up эсвэл Enter дарна.
Хамгийн эхний хуудсанд шиëæихийн тулд First page товчлуур эсвэл Home товч ба Document цэсний First Page – сонгоно.
Хамгийн с¿¿лийн хуудсанд шилжихийн тулд Last page товчлуур эсвэл End тоâч ба Document цэсний Last Page –сонгоно.
Bookmark -нь х¿снэгтийн гарчиг, булэг ба агуулгын нэр ба бусад б¿тцийн элемåнт¿¿д
Thumbnails- баримтыг хуудсаар харуулахад эориулагдсан. Thumbnails-ыг ашиглан хуудсыг шилж¿¿лэх,хуудàсны харагдах байдëыг ººрчлºх,ººр хуудсанд шилжих ээрэг ¿йлдл¿¿дийг хийж болно.
Link -холбогч удирдлагыг ººр электрон ном эсвэл ººр web хуудсанд шилж¿¿лдэг.
Bookmark àøèãëàí áàðèìòûã õàðóóëàõ
Bookmark самбàрыг харагдуулахын тулд Window цэсний Show Bookmarks командыг ºãíº.
Bookmark ашиглан гарчиг ба агуулга дээг¿¿р шилжихийн т¿лд самбар доторх нэрэн дээр дарна. Холбоëт уруу шилжихийí тулд эсвэл zoom хэрэгсэлийг сонгоно.
Хулганы заагч сумыг холболттой хэсэгт шилж¿¿ëж , хэлбэртэй болох ¿ºд хулганын товчыг дарна.
 • PDF баримтанд ¿г хайх
PDF баримтанд ¿г хайхдàа -товчлуур дээр дарнà. Эсâэл Edit цэсний Find командыг ºгнº. - õàéõ ¿ãýý îðóóëíà ,- Äàðààõü ñîíãîëòóóäûí àëü íýãèéã èäýâõèæ¿¿ëíý.
 Match whole word only- çºâõºí òóõàéí ¿ãèéã äàíãààð íü õàéíà.
 Match case finds -¿ãèéã ¿íäýñýýð íü õàéõ
 Find backwards-õàéëòûã òóõàéí èäýâõèòýé õóóäàñíààñ ýõë¿¿ëíý.

 • PDf áàðèìòûí òóõàé ìýäýýëýë àâàõ
PDF бартмтын òóõàé ìэдээлэл àâàõûí туëä file -> Properties êîìàíäûã ºãíº.
Summary- áàðèìòûí òóõàé òîâ÷ ìýäýýëýë
Title - ñýäýâ
Subject -àãóóëãà
Author –çîõèîã÷
Keyword-ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Creator –ôàéëûã ¿¿ñãýñýí проãðамм
Producer – õºðâ¿¿ëñýí ïðîãðàìì
Created -¿¿ñãýñýí îí ñàð ºäºð
Modified-çàñâàðëàñàí îí ñàð ºäºð
File size- ôàéëûí õýìæýý
Security- Нууцлалын тºрºл
PDF version-õóâèëáàð
Page size- õуудасны õýìæýý
Number of pages –õуудаснытоо
Adobe acrobat-èéí òîõèðãîîã õèéõ
Adobe acrobat-èéí òîõèðãîîã õèéõ тулд Edit цэсний Preferences
Комàндыг ºгнº .
¿íäñýí òîõèðãîîã õèéõèéí òóëä -Edit цэсний Preference хэсгийн General êомаíдыг ñîíãîíî.

Acessibility-õэсэгт áаримòûã уншиõàä õÿëáàð áîëãîõûí туëд бàримтын ºíãºíèé тохиргоог хийнэ. Adjust Display of Colors-îîñ дарааõь ñîíãîëòóóäûí àëü íýãèéã õèéíý.
When document doesn't specify colors -¿íдсэн áàéäàë õýðýâ òà ºнгºний тохиргоо çааж ºгººг¿й бол Acrobat проãðàìì ºнгºний тîõèðãîîã õèéíý.
Always overriding document color’s-áàðèìòûí ºíãèéã òàíû òîõèðóóëñàí áàéäëàà𠺺ð÷èëíº.
Барим1ын внгийгтдны тохируулс,тц байдлаар еерчцлме,
Color Scheme options: - ºнºº сîнгох
Use cofors specified in document- Зохиогчûí òîхируулсан ºíãèéã àâíà.
Use custom color scheme- Таíы тохируулсàн ºíãèéã àâíà.
Use Wmdows colors- Сиñòемиéн ºнгийг àвнà.
Custom Scheme –õýñýãò ºí㺠ººð÷èëíº
Text Color –òåêñòèéí ºí㺠ººð÷èëíº
Page Background Color-õóóäàñíû äýâñãýð ºíãº
Comments-õэсэгт баримтын òàéëáàð îðóóëíà
Font – õýñýãò ¿сгийí шрифтийг сонгоно
Font Size -хэсэгт -¿ñãèéí ºндриéг сонгоно
Pop-up Opacity- хэсэгт хàрагаäàõ бàйдлыí нÿãòðàëûã ñîíãîíî. Дараахъ сонголтуудàас хийнэ.
Automatically Open Note Pop-up- фàéë íýýãäýõýä Рор-Uр цоíõ àвтоìàтаар нээгдýíэ.
Automatically Open Other Comment pop -ups-шиíээр грàфик áà тàйëбàр оруулаõ ¿åä àâòîìàòààð Pop-up цонх нээгдэнэ.
Automatically Open Pop-ups on Mouse Over-õóëãàíà òàéëáàð äýýã¿¿ð ã¿éõýä Pop-up àâòîìàòààð цонх нээгдэнэ. Õóóäàñíû õàðàãäàõ áàéäëûã òîõèðóóëàõûí òóëä Display õýñãèéã ñîíãîíî.
Çóðàã1.2
Default Page Layout – áàðèìòûã àíõ íýýõýä ÿìàõ õýëáýðýýð õàðàãäàõûã òîõèðóóëíà.
Page Units- хýмжих íэгжийг ñîíãîíî.
Application Language-Acrobat-èéí õýðýãëýã÷èéí èíòåðôåéñèéí õýëèéã ñîíãîíî.
Display Page To Edge-õуудàсны èрмэгийн çaéã õàðàãäóóëàõ õýñýãèéã сонгоно.
Display Transparency Grid-барèмжаалаõ øóãàìûã õàðàãäóóëàõ áîëãîíî.
Use CoolType- Acrobat-ын теêстийг дэлгэц äээр õарагдах áàéäëûã ñàéæðóóëíà.
Default Zoom - PDF баримтыг нээõ ¿еèéн õарагдах хэмжээг тоõируулна.
Maõ “Fit Visible"òîèðóóëàí хараõ õàìãèéí èõ õýìæýýã тоõирууëна.
ADOBE PDF ôàéë ¿¿ñãýõ
Acrobat ïðîãðàììûí á¿ðýëäýõ¿¿íä microsoft Office-èéí ïðîãðàììóóäààñ Adode PDF ôàéë ¿¿ñãýäýã AdobePDFMaker 5 0 ïðîãðàìì áàéäàã.
PDPMaker ÍÜ Microsoft Word 97,Word 2000, Excel 97, Excel 2000 , Powerpoint 2000 зэрэгò ñóóæ äотроос нь ажилладаг.
Microsoft office-ûí ôàéëóóäûã õºðâ¿¿ëýõèéí тулд эхлээд хºрв¿¿ëэх тохиргîог хийгээд дараа нь Microsoft Qffice-ын программын ¿ндсэí цэснýэс Acrobat -Convert to Adobe PDF командыг ºгнº. Acrobat Distiller нь Postscript файлыг Adobe PDF фаéл боëгоí хºðâ¿¿ëýõýä эориулагдсаí ба PDF файл хоëбох фонтуудыг сонгох , çóðãèéã õýðõýí øàõàõ,çóðãèéí õàðàãäàõ баéдлыг тоõирууëах, нууцлаëыг тохируулах çэрэг îëîí тохирãооíуудыг хийдэг.
Acrobat Distiller-õºðâ¿¿ëýõ ïðîãðàììûí òîõèðãîîã õèéõ
Acrobat Distiller õºðâ¿¿ëýõ ïðîãðàììûí òîõèðãîîã õèéõäýý
 Word ,Excel , Powerpoint ïðîãðàììaaс Acrobat цэсíий Change Conversion Settings командыг ºãíº.
 AdobePDFMaker 5.0 харилöàõ цонõноос Edit Conversion Settings òîâ÷луур äээр дарíа.
 File Options хэсгэýс PDF-ийн хувилбарыг сîíãîíî.
Acrobat Distiller нь Adobe PDF файлыг ¿¿сгэх хэд хэдэн тохèргоотоé. Энэ òîõèðãîî нь Adobe PDF ôàéë юунд çориулагдсàнаас хàмааруулан файëын хэìæýý 6а нягтралыг тохируулдаг.
 Print горимоор ¿¿сэн PDF файл нь принтер, хувилагч, CD-ROM дээр хэвлэх ¿ед зориулагдсан ба эх баримттын харагдах байдлыг алдагдуулахг¿йгээр шахдаг.
 Press горимоор ¿¿сэн PDF файл нь ºндºр нягтралтай ба ямар принтерээр хэвлэх ¿ед чанараа алдахг¿й байхаар тохируулдаг ба ºнгºт ба саарал зураг 300 dpi-тай , хар цагаан зураг 1200 dpi-тай болдог. Энэ ¿ед файлын хэмжээ чухал биш.
Distiller-ын Job Options-ыг тохируулах
Distiller-ын Job Options-ыг тохируулахын тулд Word,Excel,Powerpoint программаас Acrobat цэсний Change Conversion Settings командыг ºгнº.
AdobePDFMaker 5.0 харилцах цонхноос Edit Conversion Settings товчлуур дээр дарна.
General хуудсыг тохируулах
 File Options хэсгийн Compatibility цонхоос PDF-ийн хувилбарыг сонгоно.
 Optimize for Fast Web view PDF файлыг хамгийн сайн хувилбарт шилж¿¿лэх
 Embed Thumbnails Thumbnail ¿¿сгэх
 Auto-Rotate Pages хуудсыг автоматаар эрг¿¿лэх
 Page Range Ямар дугаартай хуудаснуудыг хºрв¿¿лэхийг заана
 Binding хуудсыг аль талд нь бэхлэхийг заана.
 Resolution Хэвлэх тºхººрºмжийн нягтралыг заана
 Default page size ¿¿сэх файлын хуудасны хэмжээ
Дээрх ººрчлºлт¿¿дийг хийгээд Ok товчлуур дээр дарна. ººр нэрээр сануулахын тулд Save As товчлуур дээр дарна.
Compression хуудсыг тохируулах
Compression нь техт, график, зургийг шахаж PDF файлын хэмжээг ººрчилдºг.
 Color images ºнгºт зураг
 Grayscale images Саарал зураг
 Monochrome images Xap цагаан зураг
 Resampling гэдэг нь зургиéн нягтралыг ººрчлºхииг хэлнэ.
 Average Downsampling To загвар дээрх зурагнуудын нягтралыг дундажлах
 Subsampling To тухайн зургын нягтралыг байгаагаар нь ¿лдээнý
 Bicubic Downsampling To сайн чанартай зураг гаргахын тулд нягтралыг ихэсгэдэг
 Compression нь шахах хэлбэрийг сонгоно.
 • PDF файлд ашиглах ¿сгийн шрифтийг тохируулах
Файлыг PDF файл болгон хºрв¿¿лэхэд тухайн файлд ашиглаж байгаа ¿сгийн шрифт¿¿дыг холбох хэрэгтэй.
1. Job Options харилцах цонхны Fonts хуудас дээр дарна.
2. Дараахь ¿йлдл¿¿дийн аль нýгийг хийнэ.
- Embed All fonts дээр дарж б¿х ¿сгийн шрифтийг холбоно.
- Always embed list-д зºвхºн хэрэглэдэх ¿сгийн шрифтийн жагсаалт ¿¿сгэнэ. Энэ ¿ед Embed All fonts сонголт идэвхгýй байх ёстой.
- Хэрэглэхг¿й шрифтийн жагсаалтыг Never embed list цонхонд ¿¿сгэх
3. ¿сгийн шрифтийн зºвхºн subset /дэд хэсэг/ хэсгийг оруулахын тулд Subset Embedded Fonts сонгоод хэрэглэх шрифтийн хэмжýэг процентоор зааж ºгнº.
4. шрифтийн холболт тасрах ¿ед When Embedding Fails хэсэгт тохируулна.
 Ignore алгасах
 Warn and continue анхааруулаад ¿ргэлжл¿¿лэõ
 Cancel таслах
5. Тохируулгаа хийж дууссаны дараа Ok товчлуур дээр дарна
Distiller-ын ºнгºний тохиргоо хийх
ºнгºний тохиргоо хийхийн тулд Job Options цонхны Color хуудсыг сонгоно. eBook - 4оЬ
Settings File хэсэгт тухайн файлын ºнгºний системийг сонгоно. Хэрэв та энэ хэсэгт ºнгºний системийг сонгосон бол дараагийн ¿з¿¿лэлт¿¿дийг сонгох шаардлагг¿й ба тэд нар нь идэвхг¿й болж б¿дэг саарал ºнгºтэй болно.
Хэрэв Та Settings File хэсэгт None (хоосон) гэж сонгосон бол Color Management Policies хэсэгт тохируулыг хийнэ.
Leave Color Unchanged: Тухайн ºнгийг ººрчлºхг¿йгээр ¿лдээнэ.
Tag Everything for Color Management б¿х хэсгийн ºнгийг хºрвуулнэ
Intent цэснээс ºнгº хоорондын зайг хэрхэн тэмдэглэхийг сонгоно
 Default ¿ндсэн ºнгººр
 Perceptual байгаа ºнгººр нь хэвээр нь
 Saturation шингээсэн ºнгººр нь
 Absolute Colometric Оéролцоо ºнгººр нь
 Relative Colometric Xap болон цагаан ºнгийг хºрв¿¿лэхг¿й
Working space хэсэгт ºнгºний нарийвчилсан тохиргоог хийнэ.
Хºрв¿¿лэх тохиргоог Job options харилцах цонхны Advanced хуудсанд хийнэ.
Use Epilogue.ps ба Prologue.ps хºрв¿¿лэлт эхлэх ба тºгсгºх ¿ед тохиргооны мэдээлэл б¿хий файл ¿¿сгэнэ. Энэ файлд техт ба графикыг шахах хэлбэр, холбогдох ¿сгийн шрифт,
Allow Postscript File to Override Job Options хºрв¿¿лэлт хийхийн ºмнº урьд ºмнº хадгалсан тохиргооны Postscript файлыг хэрэглэнэ.
Preserve Level 2 copypages Semantic сонгож LanguageLevel postscript хадгалсан хэлний тохиргооны файлыг ашиглах.
Save Portable Job Ticket Inside PDF file тохиргооны тухай мэдээллийг PDF файлд хавсаргаж хадгалах. Энэ хавсралт нь цаасны хэмжээ, нягтрал , нэмэлт чимэглэлийн тухай мэдээлэл агуулдаг.
Convert Gardients to Smooth Shades PDF файлыг хэмжээнии хувьд жижигхэн гэхдээ харагдах баéдлын чанар сайн байхаар тохируулна.
ASCII Format PDF файлыг ASCII формат ypyy хºрв¿¿лнэ. LogDSC Warning алдааны тухай мэдээлэл ºгнº.
Resize Page and Center Artwork for EPS images цаасны хэмжээг зурагны хэмжээнд тааруулан ººрчилíº.
Preserve EPS information from DSC EPS файлыг ¿¿сгэх ¿ед мэдээлэх мэдээллийг хадгалах
ADOBE PDF ФАЙЛД НУУЦЛАЛ ОРУУЛАХ
Та Distiller-ээр ¿¿сгэсэн PDF файлд нээх нууц ¿г олгож засварлах болон хэвлэх ¿ç¿лэлт¿¿дийг ººрчилж болно.
Та файлд хандах эрхийг хязгаарлаж болно. ADOBE PDF файл нь нээх т¿лх¿¿р ¿г (user password) ба нууцлалыг ººрчлºх, засварлах т¿ëх¿¿р ¿г (master password)-òàé байна. Нэгэнт 2 нууц ¿ггэй болохоор 2 янзын байдлаар файлыг нээж болно.
Файлыг нээх т¿лх¿¿р ¿гээр нээхэд нууцлалын хязгаарлалт нь т¿р хугацаагаар идэвхгуй болдог.
ADOBE PDF файлд нууцлал оруулахын тулд
1. Дараахь ¿йлдл¿¿дийн аль нэгийг хийнэ.
Distiller-èéã эхл¿¿лээд Settings цýсний Security командыг ºгнº.
Acrobat-aac File цэсний Document Security командыг ºгч нууцлалын тºрлийг сонгоно.
Security харилцах цонхонд нууцлалынхаа тохиргоог хийнэ.
Select Password Required to Open Document сонголтыг идэвхж¿¿лж User Password текст оруулах н¿дэнд хэрэглэгчийн т¿лх¿¿р ¿гийг оруулна.
Select Password Required to Change Permissions and Passwords хэсэгт нууцлалыг ººрчлºх , тохируулах т¿лх¿¿р ¿гийг оруулна.
Анхааруулга Та дээрх 2 талбарт ижил т¿лх¿¿р ¿г оруулж болохг¿й. тохируулга хийх т¿лх¿¿р ¿гээр (master password) файлыг нээх хэрэгтэй .

ÁÓÖÀÕ