ëåêö ¹2Corel Draw ïðîãðàììûí á¿òýö,
ïðîãðàììûí öýñ¿¿ä , âåêòîð çóðàã

New Graphic - шинэ баримт буюу шинэ файл ¿¿сгэх
Open Last Edited - хамгийн с¿¿лд ачаалагдаж байсан файлууд
Open Graphic - дискнээс файл нээх
Template - бэлэн загвараар файл ¿¿сгэх
Corel TUTOR - англи хэл дээрх CorelDraw-ийн сургалтын программ
What's New? - англи хэл дээрх энэ редакторын шинэ боломжуудын тухай мэдээлэл авах
Show this Welcome Screen at startup - гэсэн бичгийн урд V тэмдэг байвал программ эхлэх болгонд энэ цонх гарч ирэх болно.
Шинэ файл Graphic1.cdr гэсэн нэртэй ¿¿снэ.

Corel DRAW программын цонх гарч ирэх ба т¿¿ний б¿тэцтэй танилцъя.

Энэ график редактор нь харьцангуй олон тооны хэрэгсл¿¿д, цэс б¿хий х¿ч чадал сайтай, ойлгомжтой хэлбэрээр хийгдсэн.
Дурын хэрэгсэл дээр хулганы сумыг байрлуулахад тухай хэрэгслийн командын нэр гарч ирнэ.
З¿¿н талд байрлах Toolbox нь графиктай ажиллах хэрэгсл¿¿д Баруун талд палитр (Palette) буюу ºнгºний б¿рдэл байна.
Дээд талд (menu)цэсн¿¿д, (Standard toolbar) стандарт хэрэгсл¿¿д зэрэг байна.
Хамгийн дор (Status Bаг)байдлын мºрºнд хувин-(д¿¿ргэх ºнгº), ¿зэгний зураг (¿сэг, шугам,зураасны енгº) байна.
Ажлын хэсэгт файлын хуудас оршино. Мºн ºмнºх ба хойдох хуудсанд шилж¿¿лэх сумнууд орших ба нэмэх товч дээр дарахад шинэ хуудас ¿¿снэ. Хуудсан дээрх объектууд хулганаар амархан зººгдºнº. Объектыг нэг хуудаснаас нºгºº хуудсанд оруулахын тулд т¿¿нийг хуудсаны гадна байрлуулаад дурын хуудсандаа орж байрлуулна.

Toolbox -vндсэн хэрэгслvvд
Toolbox-ийн дурын хэрэгсэл дээр аваачиж хулганы заагч сумыг байрлуулахад тухайн хэрэгслийн командын нэр гарч ирнэ.
pick tool Pick Tool -сум нь объектыг сонгож тэмдэглэх, зººх, хэмжээг нь ººрчлºх, курсор/заагч/-ыг энгийн байдалд оруулах ¿¿рэгтэй товч юм.
shape tool  Shape tool -зангилааг шилж¿¿лэх замаар объектын хэлбэрийг ººрчлºх товч, уг товчны булан дах жижигхэн хар гурвалжин д¿рсэн дээр дарвал нэмэлт товчнууд гарна.                                                 
knife tool Knife tool -хутга нь график объектоос хэсгийг з¿сэх ба шугамыг залгаж нийл¿¿лэх ¿¿рэгтэй.
erase tool Eraser tool - баллуур нь объектийн хэсгийг устгаж цэвэрлэнэ.
free transform tool Free transform tool-объектыг чºлººтэй эрг¿¿лэх, хувирган ººрчлºнº.
zoom tool Zoom tool - томруулж жижигр¿¿лж харах хэрэгсэл нь ажлын талбайн хэмжээ масштабыг томруулж жижигр¿¿лнэ. Мºн булан дах гурвалжин дээр дарахад дараах хэрэгсл¿¿д гарч ирнэ.
hand tool Hand tool-гарны зураг нь ажлын талбайг хулганы хºдºлгººнººр зººж øèëæ¿¿ëýõ ¿¿ðýãòýé.
freehand tool Freehand tool-Муруй зурах хэрэгсýл нь õóëãàíààð ýíãèéí çóðààñ  зурахтай адил хэрэглэгдэнэ.
bezier tool Bezier tool -вектор øóãàì зурдаг
artistic media tool Artistic media tool -бийрээр зурах хэрэгсэл
dimension tool Dimension tool-хэмжээстэй шугам зурàх
interactive connectoer tool Interactive connector tool- шугамыг нэгтãýí íèéë¿¿ëýõ 
rectangle tool Restangle tool - тэгш ºнцºгт д¿рс зурах
ellipse tool Ellipse tool-эллипс, дугуй, тойрог, хºвч, нум зэргийг зурах
polygon tool Polygon tool - олон ºнцºгт зурна. Булан дах гурвалжин дээр дарахад дараах хэрэгсл¿¿д гарна. ¿¿нд:
spiral tool Spiral tool - янз б¿рийн тоотой мºчир б¿хий спираль/ороомог/ д¿рс зурна.
graph paper tool Graph paper tool-диаграммын тор, график зурна.
basic shapes tool Basic shapes -янз б¿рийн хэлбэртэй энгийн д¿рс¿¿д зурна. Булан дах гурвалжинг дарахад дараах хэрэгсл¿¿д гарч ирнэ.
arrow tools Arrow shapes - сумнууд зурах
flowchart tool Flowchart shapes - д¿рс¿¿д зурах
star tool Star shapes -од хэлбэртэй д¿рс¿¿д зурах
callout shapes Callout shapes -хэлсэн ¿г бичдэг хайрцаг зурна.
text tool Text tool -текст бичих хэрэгсэл
interactive envelope tool lnteractive envelope tool -объектыг хэлбэрийг äóðûí áàéäëààð тохируулан ººрчлºх
blend tool Interactive blend tool объектыг давхарласан маягтай болгох
contour tool Interactive contour tool - объектыг олон давхар х¿рээтэй болгох
distortion tool Interactive distortion tool-объектын хэлбэрийг янз б¿р болгон ººрчлºх
extrude tool Interactive extrude tool - объектын гадуурхи х¿рээний хэлбэрийг ººрчèëæ 3 õýìæýýñòýé áîëãîíî.
drop shadow tool Interactive drop shadow tool- объектыг с¿¿дэртэй болгох
transparency tool Interactive transparency tool- oáúåêòûã òóíãàëàã áîëãîíî.
 eyedropper tool Eyedropper tool - äóñààãóóð íü îáúåêòîä ºí㺠ºãºõ òîâ÷. Òàíû çóðàãò õýðýãòýé ºíãºí äýýðýý äàðæ ºíãèéã íü ñîíãîæ àâààä ýíý ñîíãîñîí ºí㺺𺺠áóäàõ îáúåêò äýýðýý Shift òîâ÷òîé õàìò äàðæ îáúåêòîî áóäíà.
paintbucket tool Paintbucket tool - õóâèí íü ÿìàð íýã ä¿ðñèéã ñîíãîñîí ºí㺺ð ä¿¿ðãýíý.
outline pen dialog Outline pen dialog -Энэ хэрэгслийн тусламжтайгаар шугамын ºнгº, б¿д¿¿н нарийн, харагдах тºрх зэргийг тодорхойлно.
pen tools
 • Outline color dialog - шугамын ºнгийг тодорхойлно.
 • no outline- шугмыг алга болгоно
 • haireline outlines-шугамын хэмжээг нарийсгана
 • 1/2 Point Outline -шугамын ºргºнийг 1/2 пойнт болгоно
 • 1 Point Outline-шугамын ºргºнийг 1 пойнт болгоно
 • 2 Point Outline-шугамын ºргºнийг 2 пойнт болгоно
 • 8 Point Outline-шугамын ºргºнийг 8 пойнт болгоно
 • 16 Point Outline-шугамын ºргºнийг 16 пойнт болгоно
 • 24 Point Outline-шугамын ºргºнийг 24 пойнт болгоно
 • Ñîlor docer window -ºнгºний нарийвчлал хийж ºгнº
fill tool Fill tool - Д¿¿ргэх ºнгº ºгºх товч
fill tools
 • fill color dialog-д¿¿ргэх ºнгийг сонгох öîíõ íýýõ
 • fountain dialog-ºнгºний уусалт буюу градиентыг сонгох
 • pattern fill dialog- ºнгº д¿¿ргэх бэлэн загвар сонгох
 • texture fill dialog- ºнгº д¿¿ргэх бэлэн загвар сонгох
 • post script fill dialog-д¿¿ргэлтийн ºмнºх сонголтуудаас хийх
 • no fill-д¿¿ргэлтг¿й болгох
 • color docer window-ºнгº сонгох цонхыг дуудаж гаргах
interactive fill tool Interactive fill tool- объектийн ºнгийг тунгалагжуулах
interactive mesh fill tool Interactive mesh fill tool-объектийн ºнгийг хэсэгчилэн тунгалагжуулах ба хэмжээг ººрчлºх боломжтой команд юм. Энэ хэрэгслийг сонгоход тухайн объектыг хэсэгчилэн хуваасан тор маягийн з¿йл ¿¿сэх ба торны дурын хэсэгт тунгалагжуулалт хийж болно. Мºн тэр торны зангилаануудын дагуу гадуурхи шуагмын хэмжээ хэлбэрийг янз б¿рээр ººрчлºх боломжтой болдог.
Status bar -Тºлºв байдлын мºр
Тºлºв байдлын мºрд тухайн ¿еийн компьютерийн ¿йл ажиллагааны тухай мэдээлэл англи хэл дээр гарах ба мºн цаашид юу хийж болох тухай мэдээлэл бас гарна. Баруун хэсэгт шугмын болон д¿¿ргэх ºнгºний мэдээлэл ¿зэг болон хувингийн д¿рсний хажууд ºнгº нь дºрвºлжинд гарна. Хэрвээ ямар нэгэн ºнгº байхг¿й бол уг дºрвºлжин хэрээстэй болох ба ¿зэг юмуу хувингийн баруун талд None гэсэн бичиг гарна.
Палитра-ºнгºний б¿рдэл
Баруун талд байрлах ºнгºний б¿рдэл нь голлон хэрэглэгддэг ºнгºн¿¿дийг агуулсан байдаг.
Шинж тºлºвийн мºр
Энэ мºр нь сонгогдсон объект ба командаас хамааран ººрийн тºрх, боломжийг ººрчилдºг юм. Хэрэв заагч сумыг сонгосон ¿ед буюу энгийн хэлбэрээрээ байвал дараах з¿йл¿¿дийг агуулдаг.
SHINJ TULUVIIN MUR
 • paper type-цаасны тºрºл, хэмжээ
 • width-цаасны ºргºн
 • height-цаасны ºндºр
 • portrait-цаасны босоо байрлал,
 • landscape-хэвтээ байрлал
 • units-хэмжээсийн нэгжийг ººрчлºх, ¿¿нд мм, пойнт, инч г.м
 • nudge-сонгож ялгасан объектуудыг гар дээрх сумны туслалцаатайгаар хºдºлгºх  
 • offset-дараалсан хоёр алхамын хоорондох зааг хэмжээ
 • duplicate distance - объектын хуулбарыг гаргах ¿ед эх дээр нь давхцуулахг¿й байлгах хэмжээ
 • snap to grid, snap to gridlines, snap to objects- объектыг хºдºлгºн шилж¿¿лэхдээ тор, чигл¿¿лэгч шулуун, бусад объектод тохируулан тааруулах
 • draw complex- объектуудыг нэг б¿хэл цогц байдлаар зурах буюу ямар нэг эффект хийх
 • treat as filled-хуваагдсан б¿х объектыг д¿¿ргэх ºнгººр будах
 • options-тохиргоо
Хэрэв сумаар объектыг тэмдэглэвэл шинж тºлвийн мºр дараах байдалтай болж ªºрчлºгдºнº,(Зураг 3-21)
SHINJ TULUVIIN MUR1
 • object position - объект буюу д¿рсийн байрлал
 • object size - объект буюу д¿рсийн хэмжээ
 • scale factor - анхны зурагдах хэмжээнээс ººрчлºн харах хувь хэмжээ
 • angle of rotation -объект буюу д¿рсийг анхны байрлалаас дурын ºнцгººр эрг¿¿лэх
 • mirror buttons- объектыг тонгоруулан харуулах/толин ойлт/
 • to front, to back -объектыг íààíà, öààíà õàðóóëàõ
 • wrap paragraph text - текстийн параграф дунд зураг болон объектыг янз б¿рээр байрлуулах
 • convert to curves - объектыг ìóðóé õýëáýðò хувиргах
 • options - тохиргоо
 • copy properties from - объектоос шинж чанарыг хуулбарлах
 • outline width - шугамын б¿д¿¿н нарийнийг тохируулах
 • outline style selection- сонгогдсон шугамын хэлбэрийг ººрчлºх, тасархай хэлбэртэй

ÁÓÖÀÕ