ëåêö ¹1 Acrobat

Adobe Acrobat ïðîãðàìì,
MS Office ïðîãðàììóóäàä áýëòãýñýí ôàéëûã
PDF ôàéëä õºðâ¿¿ëýõ

  • Ýëåêòðîí íîì /EBook/ ãýæ þó âý?
Ýëåêòðîí íîì ãýäýã íü ÿìàð íýãýí òåõò, çóðàã, ãðàôèê, äóó, õºäºë㺺íò ä¿ðñ, êèíî, êëèï çýðýã ìýäýýëëèéã áàãöëàí àíãèëæ ôàéë áîëãîí õóâèðãààä, êîìïüþòåð áà ýëåêòðîí íîì óíøèã÷ /ebook reader/ -ûí òóñëàìæòàéãààð óäèðäàí õàðàõ , õýâëýõýä, àøèãëàäàã ìýäýýëëèéã äàìæóóëàã÷ áîëíî.
Ýëåêòðîí íîì õèéäýã îëîí ïðîãðàììóóä áàéäàã áà òýäãýýðýýñ õàìãèéí ò¿ãýýìýë õýðýãëýãääýã , ÷àíàðûí áîëîí íóóöëàëûí øààðäëàãà õàíãàãäñàí íü Adobe ôèðìèéí Acrobat ïðîãðàìì þì. Ýëåêòðîí íîì óíøèõàä çîðèóëàãäñàí äàðààõü ïðîãðàììóóä áàéäàã. ¯¿íä:
- Microsoft reader
- Adobe acrobat reader
- DHL reader
  • Ýëåêòðîí íîìûí äàâóó òàëóóä
 Õèéõ çàðäàë áàãà
 ªíãºò çóðàã ãðàôèêèéã õàíãàëòòàé èõ îðóóëæ áîëäîã
 Äóó, õºäºë㺺íò ä¿ðñ, êèíî, êëèï õàâñàðãàæ áîëäîã.
 Çóðãèéí íàðèéâ÷ëàë /ðàñòð / ºíäºð
 Òóõàéí íîìíû øèíý õóâèëáàð ãàðãàõ ¿åä ñàéæðóóëàõ áîëîìæòîé
 Õýðýãëýã÷èéí õýâëýõ õóóëáàðëàõ áóñàä ýðõ¿¿äèéã õÿçãààðëàãäìàë áîëãîæ áîëíî.
 Õýðýãëýã÷ àøèãëàõ íóóö ò¿ëõ¿¿ð ¿ãòýé
 Ìýäýýëëèéã àãóóëãààð íü áîëîí ¿ãýýð õóðäàí õàéõ áîëîìæòîé
 Ýëåêòðîí íîìíîîñ õýñýã÷ëýí õýâëýæ àâàõ áîëîìæòîé
 Õîîðîíäîî óÿëäàà õîëáîî á¿õèé ìýäýýëýë¿¿äèéí õîîðîíä õóðäàí øèëæèõ
 ªºðèéíõºº óíøñàí õóóäàñíóóä ðóó áóöàæ øèëæèõ áîëîìæòîé
 Ýëåêòðîí íîìíû ôàéë åðäèéí ôàéëààñ õýä äàõèí æèæèã òóë èíòåðíýòýä áàéðëóóëàõ èíòåðíýòýýð äàìæóóëàõ áîëîëöîîòîé.


  • Ýëåêòðîí íîìîíä òàâèãäàõ øààðäëàãóóä
Ýõ ìàòåðàëûí öààñíû õýìæýý À4 ôîðìàòààð áàéâàë èë¿¿ òîõòðîìæòîé . Ìîíãîë ¿ñãèéí ôîíä íü Windows XP ¿éëäëèéí ñèñòåìä áàéäàã Arial ôîíä àøèãëàñàí áàéâàë õèéõýä õÿëáàð. Íîìíû õºë òîëãîé òåêñò¿¿ä áîëîí èøëýë ç¿¿ëò õóóäàñíû äóãààðûã åðäèéí ñóðàõ áè÷èãò òàâèãääàã øààðäëàãûí äàãóó òàâèõ.
Ýëåêòðîí íîì õèéõ àæëûí äàðààëàë
 Íîìûí ýõèéã ÿìàð íýãýí òåõò áîëîâñðóóëàõ ïðîãðàìì äýýð áýëòãýõ
 Àãóóëãûí æàãñààëòûã ñòèëèéí òóñëàìæòàéãààð ã¿éöýòãýõ
 Õºðâ¿¿ëýõ òîõèðãîîã õèéõ
 Õºðâ¿¿ëýõ
 Adobe acrobat ïðîãðàìì äýýð ýöñèéí çàñâàð áîëîí òîõèðãîîã õéèõ õýðýãòýé.

  • ADOBE ACROBAT
Adobe Acrobat-ын ажлын талбар дîîрх байдлаар харагдàна.
Menu bar - цэсийн командууд
File toolbar - файлтай ажиллах комаíдын хэрэгсэл¿уд
Navigation toolbar - удирдàх командын хэрýгсэл¿¿д
View history toolbar - буцааж xapax командын хэрэгсэлууд
Viewing toolbar -баримтын харàгдах байдлыг ººрчлºх командын хэрэгсэл¿¿д
Adobe Online button - Adobe фирмийн web сайтад орох
Basic Tool toolbar - ¿ндсэн комаíдын хэрэгсэл¿уд
Commenting toolbar-тайлбар хийх командын хэрэгсэл¿¿д
Editing toolbar - Çасварлах командын хэрэгсэл¿уд
Tab palettes сэмбарууд
Navigation pane - удирдах самбар
Status bar- мэдээллийн мºр
Document pane- áàðèìòûí òàëáàð

  • PDF баримтыг нээх
Open тоâчлуур дээр дарах эсвэл File цэсний Open командыг ºгнº.
PDF баримтын хараглах байдлыг òîõèðóóëàõ
Та баримтын харагдах байдлыг нэг хуудас хàрагдуулах эсвэл ¿ргэëжилсэн олон хуудас харагдах байдлаар тохируулж ººрчилж болно. Харагдах байдлын хэмжээ нь тухайн хуудасны хэмжээнээс хамаарна. Хэрэв та баримтын харагдах байдлыг дэлгэцийн
хэмжээнээс томоор тохируулсан ¿ед хэрэгсýлиéг ашиглаж хуудасны бусад хэсэгт шилжиж болно.
PDF баримтын харагдах байдлыг томруулàхын тулд дараахь ¿йлдл¿¿дийг хийнэ
 Zoom in хэрэгсýлийг сонгоод баримтан дээрээ дарна
 Zoom in хэрэгсэлийг сонгоод томсгон харах хэсэгээ тойруулан тэгш ºнцºг хэлбэр ¿¿сгэн чирнэ
 Харагдах хэмжээг хоруулсан тоон утгын дэргэдэх гурвалжин дээр дарж ººрчлºх
 View toolbar- т байгаа Zoom in товчлуурыã дарах
PDF баримтын харагдах байдлыг багасгахын тулд дараахь ¿йлдл¿¿дийг аль нэгийг хийнэ.
 Zoom out хэрэгслийг сонгоод баримтан дээрээ дарíа.
 Zoom out хэрэгслийг сонгоод багасган харах хэсэгээ тойруулан тэгш ºнцºг хэлбэр ¿¿сгэн чирнэ
 Харагдах хэмжээг харуулсан тоон утгын дэргэдýх гурваëжин дээр дарж ººрчлºхâ
 View toolbar- т байгаа Zoom in тсвчлуурыг дарах
Õóóäñûã äýëãýöýíä áàãòàõààð õàðàãäàõ áàéäëûã ººð÷ëºõ
Хуудсыг дэлгэцэнд багòахаар харагдах байдлыг ººрчлºхийи тулд Fit in window товчлуур дээр дарна, эсвэл View цэсний Frt in Window командыг ºгнº.
Хуудасны ергºний хэмжээгээр дэлгэцэнд багтааæ õàðóóëàõûí òóëä Fit width товчлуур дээр эсвэл Viewцэсний Fit Width командыг ºгнº. Хуудасны техт болон çургийг дэлгэцийн ºргºний хэмжээнд тааруулан ººрчлºхийн тулд View цэсний Visible командыг ºгнº.Хуудсыг бодит хэмжээгээр нь харуулахын туëä товчлуур дээр эсâэл View цэсний Actual size командыг ºгнº. Хуудасыг харуулах байдлыг ººрчлºх болон чиглэлийг тохируулах
Хуудасыг харуулах байдлыг ººрчлºхийн тулд дараахь 3-н сонголтыг хэрэглэж болно.
 Single Page Layout –нэг хуудсаар харуулах
 Continuous Layout - arranges хуудаснуудыг босоо тэнхлэгийн дагуу ¿ргэлж¿¿лэн харуулах
 Continuous Facing layout -хуудаснуудыг 2 н¿¿рээр эсâэл олон н¿¿рээр харуулна.
Single Page layout горимын ¿ед Edit цэсний Select Ail команд нь тухайн хуудасны б¿х текстийг идэвхж¿¿лнэ. Хуудасны харагдах байдлыг тохируулахын тулд дараахь ¿йлдл¿¿дийн аль нэгийг хèйнэ.
 Single page товчлуур дээр дарах
 Continuous товчлуур дýэр дарах
 Continuous facing товчлуур дээр дарах
Хуудсыг эрг¿¿лэхиийн òóëä äарàахь ¿йлдл¿¿дийн аль нэгийг хийнэ.
 мэдээллийн самáар дээрх Rotate Clockwise
товчлуур дээр ýñâýë Rotate View Counter-Clockwise товчлуур дээр дàрна.
 View цэсний Rotate Clockwise болон Rotate View Counter-Clockwise командыгºгºх
Баримтыг б¿тэí дэлгэцийн горимоор уншихын тулд View цэсний Full screen командыг ºгнº.
Дараагийн хуудсанд шилжихийн тулд Next Page товчлуур дээр эсвýë барууи талыí сумыг дарна.
ºмнºх хуудсанд шилжихийн туëд Previous Page товчлуур дээр эсвэл з¿¿н талын сумыг дарна.
Хуудсаны дугаàраàр шилжèхèéн тулд босоо тэнхлэгийн дагуу г¿йгч шугамыг òóõàéí äóãààð á¿хий хуудас гартал чирнэ. Мэдээллийн мºрнººс хуудасны дугаарыг ººрчлººд Enter товч дарна. Document цэсний Go To Page дээр хуудасны дугаарыг оруулаад Ok тоâчлуур дээр дэрах. Нэг дэлгэцийн хэмжээгээр доош нь шилж¿¿лэхийн туëд Page Down эсвэл Enter äàðíà.
Нэг дэлгэцийн хэмжээгээр дээш нь шилж¿¿лэхийн тулд Page Up эсвэл Enter дарна.
Хамгийн эхний хуудсанд шиëæихийн тулд First page товчлуур эсвэл Home товч ба Document цэсний First Page – сонгоно.
Хамгийн с¿¿лийн хуудсанд шилжихийн тулд Last page товчлуур эсвэл End тоâч ба Document цэсний Last Page –сонгоно.
Bookmark -нь х¿снэгтийн гарчиг, булэг ба агуулгын нэр ба бусад б¿тцийн элемåнт¿¿д
Thumbnails- баримтыг хуудсаар харуулахад эориулагдсан. Thumbnails-ыг ашиглан хуудсыг шилж¿¿лэх,хуудàсны харагдах байдëыг ººрчлºх,ººр хуудсанд шилжих ээрэг ¿йлдл¿¿дийг хийж болно.
Link -холбогч удирдлагыг ººр электрон ном эсвэл ººр web хуудсанд шилж¿¿лдэг.
Bookmark àøèãëàí áàðèìòûã õàðóóëàõ
Bookmark самбàрыг харагдуулахын тулд Window цэсний Show Bookmarks командыг ºãíº.
Bookmark ашиглан гарчиг ба агуулга дээг¿¿р шилжихийн т¿лд самбар доторх нэрэн дээр дарна. Холбоëт уруу шилжихийí тулд эсвэл zoom хэрэгсэлийг сонгоно.
Хулганы заагч сумыг холболттой хэсэгт шилж¿¿ëж , хэлбэртэй болох ¿ºд хулганын товчыг дарна.
  • PDF баримтанд ¿г хайх
PDF баримтанд ¿г хайхдàа -товчлуур дээр дарнà. Эсâэл Edit цэсний Find командыг ºгнº. - õàéõ ¿ãýý îðóóëíà ,- Äàðààõü ñîíãîëòóóäûí àëü íýãèéã èäýâõèæ¿¿ëíý.
 Match whole word only- çºâõºí òóõàéí ¿ãèéã äàíãààð íü õàéíà.
 Match case finds -¿ãèéã ¿íäýñýýð íü õàéõ
 Find backwards-õàéëòûã òóõàéí èäýâõèòýé õóóäàñíààñ ýõë¿¿ëíý.

  • PDf áàðèìòûí òóõàé ìýäýýëýë àâàõ
PDF бартмтын òóõàé ìэдээлэл àâàõûí туëä file -> Properties êîìàíäûã ºãíº.
Summary- áàðèìòûí òóõàé òîâ÷ ìýäýýëýë
Title - ñýäýâ
Subject -àãóóëãà
Author –çîõèîã÷
Keyword-ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Creator –ôàéëûã ¿¿ñãýñýí проãðамм
Producer – õºðâ¿¿ëñýí ïðîãðàìì
Created -¿¿ñãýñýí îí ñàð ºäºð
Modified-çàñâàðëàñàí îí ñàð ºäºð
File size- ôàéëûí õýìæýý
Security- Нууцлалын тºрºл
PDF version-õóâèëáàð
Page size- õуудасны õýìæýý
Number of pages –õуудаснытоо
Adobe acrobat-èéí òîõèðãîîã õèéõ
Adobe acrobat-èéí òîõèðãîîã õèéõ тулд Edit цэсний Preferences
Комàндыг ºгнº .
¿íäñýí òîõèðãîîã õèéõèéí òóëä -Edit цэсний Preference хэсгийн General êомаíдыг ñîíãîíî.

Acessibility-õэсэгт áаримòûã уншиõàä õÿëáàð áîëãîõûí туëд бàримтын ºíãºíèé тохиргоог хийнэ. Adjust Display of Colors-îîñ дарааõь ñîíãîëòóóäûí àëü íýãèéã õèéíý.
When document doesn't specify colors -¿íдсэн áàéäàë õýðýâ òà ºнгºний тохиргоо çааж ºгººг¿й бол Acrobat проãðàìì ºнгºний тîõèðãîîã õèéíý.
Always overriding document color’s-áàðèìòûí ºíãèéã òàíû òîõèðóóëñàí áàéäëàà𠺺ð÷èëíº.
Барим1ын внгийгтдны тохируулс,тц байдлаар еерчцлме,
Color Scheme options: - ºнºº сîнгох
Use cofors specified in document- Зохиогчûí òîхируулсан ºíãèéã àâíà.
Use custom color scheme- Таíы тохируулсàн ºíãèéã àâíà.
Use Wmdows colors- Сиñòемиéн ºнгийг àвнà.
Custom Scheme –õýñýãò ºí㺠ººð÷èëíº
Text Color –òåêñòèéí ºí㺠ººð÷èëíº
Page Background Color-õóóäàñíû äýâñãýð ºíãº
Comments-õэсэгт баримтын òàéëáàð îðóóëíà
Font – õýñýãò ¿сгийí шрифтийг сонгоно
Font Size -хэсэгт -¿ñãèéí ºндриéг сонгоно
Pop-up Opacity- хэсэгт хàрагаäàõ бàйдлыí нÿãòðàëûã ñîíãîíî. Дараахъ сонголтуудàас хийнэ.
Automatically Open Note Pop-up- фàéë íýýãäýõýä Рор-Uр цоíõ àвтоìàтаар нээгдýíэ.
Automatically Open Other Comment pop -ups-шиíээр грàфик áà тàйëбàр оруулаõ ¿åä àâòîìàòààð Pop-up цонх нээгдэнэ.
Automatically Open Pop-ups on Mouse Over-õóëãàíà òàéëáàð äýýã¿¿ð ã¿éõýä Pop-up àâòîìàòààð цонх нээгдэнэ. Õóóäàñíû õàðàãäàõ áàéäëûã òîõèðóóëàõûí òóëä Display õýñãèéã ñîíãîíî.
Çóðàã1.2
Default Page Layout – áàðèìòûã àíõ íýýõýä ÿìàõ õýëáýðýýð õàðàãäàõûã òîõèðóóëíà.
Page Units- хýмжих íэгжийг ñîíãîíî.
Application Language-Acrobat-èéí õýðýãëýã÷èéí èíòåðôåéñèéí õýëèéã ñîíãîíî.
Display Page To Edge-õуудàсны èрмэгийн çaéã õàðàãäóóëàõ õýñýãèéã сонгоно.
Display Transparency Grid-барèмжаалаõ øóãàìûã õàðàãäóóëàõ áîëãîíî.
Use CoolType- Acrobat-ын теêстийг дэлгэц äээр õарагдах áàéäëûã ñàéæðóóëíà.
Default Zoom - PDF баримтыг нээõ ¿еèéн õарагдах хэмжээг тоõируулна.
Maõ “Fit Visible"òîèðóóëàí хараõ õàìãèéí èõ õýìæýýã тоõирууëна.
ADOBE PDF ôàéë ¿¿ñãýõ
Acrobat ïðîãðàììûí á¿ðýëäýõ¿¿íä microsoft Office-èéí ïðîãðàììóóäààñ Adode PDF ôàéë ¿¿ñãýäýã AdobePDFMaker 5 0 ïðîãðàìì áàéäàã.
PDPMaker ÍÜ Microsoft Word 97,Word 2000, Excel 97, Excel 2000 , Powerpoint 2000 зэрэгò ñóóæ äотроос нь ажилладаг.
Microsoft office-ûí ôàéëóóäûã õºðâ¿¿ëýõèéí тулд эхлээд хºрв¿¿ëэх тохиргîог хийгээд дараа нь Microsoft Qffice-ын программын ¿ндсэí цэснýэс Acrobat -Convert to Adobe PDF командыг ºгнº. Acrobat Distiller нь Postscript файлыг Adobe PDF фаéл боëгоí хºðâ¿¿ëýõýä эориулагдсаí ба PDF файл хоëбох фонтуудыг сонгох , çóðãèéã õýðõýí øàõàõ,çóðãèéí õàðàãäàõ баéдлыг тоõирууëах, нууцлаëыг тохируулах çэрэг îëîí тохирãооíуудыг хийдэг.
Acrobat Distiller-õºðâ¿¿ëýõ ïðîãðàììûí òîõèðãîîã õèéõ
Acrobat Distiller õºðâ¿¿ëýõ ïðîãðàììûí òîõèðãîîã õèéõäýý
 Word ,Excel , Powerpoint ïðîãðàììaaс Acrobat цэсíий Change Conversion Settings командыг ºãíº.
 AdobePDFMaker 5.0 харилöàõ цонõноос Edit Conversion Settings òîâ÷луур äээр дарíа.
 File Options хэсгэýс PDF-ийн хувилбарыг сîíãîíî.
Acrobat Distiller нь Adobe PDF файлыг ¿¿сгэх хэд хэдэн тохèргоотоé. Энэ òîõèðãîî нь Adobe PDF ôàéë юунд çориулагдсàнаас хàмааруулан файëын хэìæýý 6а нягтралыг тохируулдаг.
 Print горимоор ¿¿сэн PDF файл нь принтер, хувилагч, CD-ROM дээр хэвлэх ¿ед зориулагдсан ба эх баримттын харагдах байдлыг алдагдуулахг¿йгээр шахдаг.
 Press горимоор ¿¿сэн PDF файл нь ºндºр нягтралтай ба ямар принтерээр хэвлэх ¿ед чанараа алдахг¿й байхаар тохируулдаг ба ºнгºт ба саарал зураг 300 dpi-тай , хар цагаан зураг 1200 dpi-тай болдог. Энэ ¿ед файлын хэмжээ чухал биш.
Distiller-ын Job Options-ыг тохируулах
Distiller-ын Job Options-ыг тохируулахын тулд Word,Excel,Powerpoint программаас Acrobat цэсний Change Conversion Settings командыг ºгнº.
AdobePDFMaker 5.0 харилцах цонхноос Edit Conversion Settings товчлуур дээр дарна.
General хуудсыг тохируулах
 File Options хэсгийн Compatibility цонхоос PDF-ийн хувилбарыг сонгоно.
 Optimize for Fast Web view PDF файлыг хамгийн сайн хувилбарт шилж¿¿лэх
 Embed Thumbnails Thumbnail ¿¿сгэх
 Auto-Rotate Pages хуудсыг автоматаар эрг¿¿лэх
 Page Range Ямар дугаартай хуудаснуудыг хºрв¿¿лэхийг заана
 Binding хуудсыг аль талд нь бэхлэхийг заана.
 Resolution Хэвлэх тºхººрºмжийн нягтралыг заана
 Default page size ¿¿сэх файлын хуудасны хэмжээ
Дээрх ººрчлºлт¿¿дийг хийгээд Ok товчлуур дээр дарна. ººр нэрээр сануулахын тулд Save As товчлуур дээр дарна.
Compression хуудсыг тохируулах
Compression нь техт, график, зургийг шахаж PDF файлын хэмжээг ººрчилдºг.
 Color images ºнгºт зураг
 Grayscale images Саарал зураг
 Monochrome images Xap цагаан зураг
 Resampling гэдэг нь зургиéн нягтралыг ººрчлºхииг хэлнэ.
 Average Downsampling To загвар дээрх зурагнуудын нягтралыг дундажлах
 Subsampling To тухайн зургын нягтралыг байгаагаар нь ¿лдээнý
 Bicubic Downsampling To сайн чанартай зураг гаргахын тулд нягтралыг ихэсгэдэг
 Compression нь шахах хэлбэрийг сонгоно.
  • PDF файлд ашиглах ¿сгийн шрифтийг тохируулах
Файлыг PDF файл болгон хºрв¿¿лэхэд тухайн файлд ашиглаж байгаа ¿сгийн шрифт¿¿дыг холбох хэрэгтэй.
1. Job Options харилцах цонхны Fonts хуудас дээр дарна.
2. Дараахь ¿йлдл¿¿дийн аль нýгийг хийнэ.
- Embed All fonts дээр дарж б¿х ¿сгийн шрифтийг холбоно.
- Always embed list-д зºвхºн хэрэглэдэх ¿сгийн шрифтийн жагсаалт ¿¿сгэнэ. Энэ ¿ед Embed All fonts сонголт идэвхгýй байх ёстой.
- Хэрэглэхг¿й шрифтийн жагсаалтыг Never embed list цонхонд ¿¿сгэх
3. ¿сгийн шрифтийн зºвхºн subset /дэд хэсэг/ хэсгийг оруулахын тулд Subset Embedded Fonts сонгоод хэрэглэх шрифтийн хэмжýэг процентоор зааж ºгнº.
4. шрифтийн холболт тасрах ¿ед When Embedding Fails хэсэгт тохируулна.
 Ignore алгасах
 Warn and continue анхааруулаад ¿ргэлжл¿¿лэõ
 Cancel таслах
5. Тохируулгаа хийж дууссаны дараа Ok товчлуур дээр дарна
Distiller-ын ºнгºний тохиргоо хийх
ºнгºний тохиргоо хийхийн тулд Job Options цонхны Color хуудсыг сонгоно. eBook - 4оЬ
Settings File хэсэгт тухайн файлын ºнгºний системийг сонгоно. Хэрэв та энэ хэсэгт ºнгºний системийг сонгосон бол дараагийн ¿з¿¿лэлт¿¿дийг сонгох шаардлагг¿й ба тэд нар нь идэвхг¿й болж б¿дэг саарал ºнгºтэй болно.
Хэрэв Та Settings File хэсэгт None (хоосон) гэж сонгосон бол Color Management Policies хэсэгт тохируулыг хийнэ.
Leave Color Unchanged: Тухайн ºнгийг ººрчлºхг¿йгээр ¿лдээнэ.
Tag Everything for Color Management б¿х хэсгийн ºнгийг хºрвуулнэ
Intent цэснээс ºнгº хоорондын зайг хэрхэн тэмдэглэхийг сонгоно
 Default ¿ндсэн ºнгººр
 Perceptual байгаа ºнгººр нь хэвээр нь
 Saturation шингээсэн ºнгººр нь
 Absolute Colometric Оéролцоо ºнгººр нь
 Relative Colometric Xap болон цагаан ºнгийг хºрв¿¿лэхг¿й
Working space хэсэгт ºнгºний нарийвчилсан тохиргоог хийнэ.
Хºрв¿¿лэх тохиргоог Job options харилцах цонхны Advanced хуудсанд хийнэ.
Use Epilogue.ps ба Prologue.ps хºрв¿¿лэлт эхлэх ба тºгсгºх ¿ед тохиргооны мэдээлэл б¿хий файл ¿¿сгэнэ. Энэ файлд техт ба графикыг шахах хэлбэр, холбогдох ¿сгийн шрифт,
Allow Postscript File to Override Job Options хºрв¿¿лэлт хийхийн ºмнº урьд ºмнº хадгалсан тохиргооны Postscript файлыг хэрэглэнэ.
Preserve Level 2 copypages Semantic сонгож LanguageLevel postscript хадгалсан хэлний тохиргооны файлыг ашиглах.
Save Portable Job Ticket Inside PDF file тохиргооны тухай мэдээллийг PDF файлд хавсаргаж хадгалах. Энэ хавсралт нь цаасны хэмжээ, нягтрал , нэмэлт чимэглэлийн тухай мэдээлэл агуулдаг.
Convert Gardients to Smooth Shades PDF файлыг хэмжээнии хувьд жижигхэн гэхдээ харагдах баéдлын чанар сайн байхаар тохируулна.
ASCII Format PDF файлыг ASCII формат ypyy хºрв¿¿лнэ. LogDSC Warning алдааны тухай мэдээлэл ºгнº.
Resize Page and Center Artwork for EPS images цаасны хэмжээг зурагны хэмжээнд тааруулан ººрчилíº.
Preserve EPS information from DSC EPS файлыг ¿¿сгэх ¿ед мэдээлэх мэдээллийг хадгалах
ADOBE PDF ФАЙЛД НУУЦЛАЛ ОРУУЛАХ
Та Distiller-ээр ¿¿сгэсэн PDF файлд нээх нууц ¿г олгож засварлах болон хэвлэх ¿ç¿лэлт¿¿дийг ººрчилж болно.
Та файлд хандах эрхийг хязгаарлаж болно. ADOBE PDF файл нь нээх т¿лх¿¿р ¿г (user password) ба нууцлалыг ººрчлºх, засварлах т¿ëх¿¿р ¿г (master password)-òàé байна. Нэгэнт 2 нууц ¿ггэй болохоор 2 янзын байдлаар файлыг нээж болно.
Файлыг нээх т¿лх¿¿р ¿гээр нээхэд нууцлалын хязгаарлалт нь т¿р хугацаагаар идэвхгуй болдог.
ADOBE PDF файлд нууцлал оруулахын тулд
1. Дараахь ¿йлдл¿¿дийн аль нэгийг хийнэ.
Distiller-èéã эхл¿¿лээд Settings цýсний Security командыг ºгнº.
Acrobat-aac File цэсний Document Security командыг ºгч нууцлалын тºрлийг сонгоно.
Security харилцах цонхонд нууцлалынхаа тохиргоог хийнэ.
Select Password Required to Open Document сонголтыг идэвхж¿¿лж User Password текст оруулах н¿дэнд хэрэглэгчийн т¿лх¿¿р ¿гийг оруулна.
Select Password Required to Change Permissions and Passwords хэсэгт нууцлалыг ººрчлºх , тохируулах т¿лх¿¿р ¿гийг оруулна.
Анхааруулга Та дээрх 2 талбарт ижил т¿лх¿¿р ¿г оруулж болохг¿й. тохируулга хийх т¿лх¿¿р ¿гээр (master password) файлыг нээх хэрэгтэй .

ÁÓÖÀÕ